Организационно-правовые документы

Организационно-правовые документы

Сертифікат відповідності системи управління якістю

Політика у сфері якості

Звіт ректора  2018 рік;

Звіт ректора  2017 рік;

Звіт ректора  2016 рік;

Фінансовий звіт за 2 квартал 2019 року;

Фінансовий звіт за 1 квартал 2019 року;

Баланс на 1 січня 2019 року

Фінансовий звіт за 3 квартал 2018 року (з урахуванням благодійної допомоги)

Фінансовий звіт за 2 квартал 2018 року

Фінансовий звіт за 1 квартал 2018 року

Баланс на 1 січня 2018 року;

Фінансовий звіт за 1 квартал 2017 року;

Фінансовий звіт за 2 квартал 2017 року;

Фінансовий звіт за 3 квартал 2017 року;

Баланс на 1 січня 2017 року;

Річний план закупівель зі змінами на 2016 рік;

Штатний розпис Академії 2018 рік;

Штатний розпис Академії 2017 рік;

Правила призначення та виплати академічних стипендій у Херсонській державній морській академії

Типове положення про каферду Херсонської державної морської академії - 2018 р.;

Положення про визначення рейтингу науково-педагогічних працівників Херсонської державної морської академії - 2018 р.;

Звіт про роботу ректора Херсонської державної морської академії Ходаковського Володимира Федоровича за 2014 рік;

Звіт про роботу ректора Херсонської державної морської академії Ходаковського Володимира Федоровича за 2015 рік;

Статут Херсонської державної морської академії;

Кошторис 1040 на 2019 рік ;

Кошторис 1160 на 2019 рік ;

Кошторис 1190 на 2019 рік ;

Кошторис на 2018 рік ;

Кошторис 1190 на 2018 рік ;

Кошторис на 2017 рік (КПВК - 2201190);

Кошторис на 2017 рік та зміни до нього (КПКВ-2201150);

Кошторис на 2017 рік та зміни до нього (КПКВ-2201160);

План асигнувань ХДМА

Положение об ученом совете ХГМА;

Положение об ученом совете факультета ХГМА;

Положення про порядок замовленння, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатку до них європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Херсонській державній морській академії;

Документована процедура системи менеджменту якості відрахуваняя, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Херсонській державній морській академії;

Положення про організацію освітнього процесу в Херсонській державній морській академії;

Правила внутрішнього трудового розпорядку Херсонської державної морської академії;

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у ХДМА;

Положення про факультет в Херсонській державній морській академії;

Положення про ректорат в Херсонській державній морській академії;

Положення про Морський коледж Херсонської державної морської академії;

Положення про Ліцей Херсонської державної морської академії;

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Херсонській державній морській академії;

Положення про наукове товариство курсантів ХДМА;

Колективний договір;

Пам'ятка викладачу з підготовки та проведення заліково-екзаменаційної сесії;

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Судноводіння" щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 271 - "Річковий та морський транспорт" галузі знань 27 - "Транспорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти ;

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Експлуатація суднових енергетичних установок" щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 271 - "Річковий та морський транспорт" галузі знань 27 - "Транспорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти;

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики" щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 271 - "Річковий та морський транспорт" галузі знань 27 - "Транспорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти ;

Експертний висновок акредитаційної експертизи. 6.070104 Морський та річковий транспорт. Спеціальність 7.07010401, 8.07010401 Судноводіння;

Експертний висновок акредитаційної експертизи. Спеціальність 7.07010402, 8.07010402 Експлуатація суднових енергетичних установок;

Експертний висновок акредитаційної експертизи. Спеціальність 7.07010404, 8.07010404 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.