Підготовка кадрів

Підготовка кадрів

Інформація про аспірантуру та докторантуру

Херсонська державна морська академія готує науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року, затвердженої Указом Президента України 25 червня 2013 року та спрямованої на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних та соціокультурних умовах, і забезпечує виконання ключового завдання, яке стоїть перед освітою у ХХІ столітті: розробка стандартів вищої освіти, зорієнтованих на компетентнісний підхід.

На підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 08.06.2016р., затверджених наказом № 655 від 10.06.2016 р., №1508л від 09.12.2016 р. , а також № 910-л від 19.06.2019 р. у Херсонській державній морській академії розширено провадження на третьому освітньо - науковому рівні за спеціальностями 132 Матеріалознавство, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 275 Транспортні технології, 271 Річковий та морський транспорт (Спеціалізація 02 – Управління судновими технічними системами і комплексами)

 


З метою підготовки докторів наук на четвертому освітньо - науковому рівніу ХДМА відкрито докторантуру зі спеціальності 132 Матеріалознавство (на підставі рішення вченої ради ХДМА (протокол №15 від 23.06.2016р.)).

У Херсонській державній морській академії розроблено та затверджено «Перспективний план підготовки науково-педагогічних кадрів», який укладено у відповідності до завдань перспективного розвитку ХДМА, як морського науково-освітнього центру регіону, перетворення його в академію європейського рівня з високою якістю проведення наукових досліджень тощо. Виконання цього плану дозволить підвищити рівень підготовки науково-педагогічних кадрів для Херсонської державної морської академії.

У процесі підготовки аспірантів та докторантів беруть участь кафедри ХДМА, науково-педагогічний та інтелектуальний потенціал яких складають доктори та кандидати наук, професори, доценти. Академія має сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

У ХДМА питання, пов’язані з підготовкою наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, належать до компетенції відділу аспірантури та докторантури.

Завідувач відділу - кандидат економічних наук, доцент Тимченко Надія Миколаївна.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Відділ аспірантурита докторантури ХДМА

73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 14 каб.106

тел. (095) 8254515

e-mail: aspirant@ksma.ks.ua

aspirantyra_hdma@ukr.net

Історична довідка

Історична довідка

«7 лютого 1834 в Херсоні за царським Указом засновується училище торгового мореплавання. Заснований навчальний заклад мав своєю метою готувати штурманів і шкіперів для приватних купецьких морехідних суден, а також будівельників комерційних суден. Вихованці училища утримуються за рахунок казни і за свій рахунок (т. зв. Пансіонером). До того ж до слухання лекцій допускалися т. зв. «Однорічника», зі своїми навчальними посібниками». (За архівними матеріалами).

Не...

далі

Олімпіада для вступників 2020

Олімпіада для вступників 2020

далі