Науково-дослідні теми

Науково-дослідні теми

Науково – дослідні теми, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету

  До тематичного плану науково-дослідних робіт у 2015 році на підставі наказу Міністерства освіти і науки України №1243 від 31.10.2014 р. «Про результати конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок», рішення вченої ради Херсонської державної морської академії «Про включення до тематичного плану ХДМА науково-дослідних робіт, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2015 року», наказу Херсонської державної морської академії № 65 від 26.02.2015 р. «Про організацію виконання науково-дослідних тем за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2015 року» включено дві фундаментальні роботи та одна прикладна:

Фундаментальна науково-дослідна робота «Інноваційні технології формування професійної культури працівника морського та річкового транспорту при вивченні гуманітарних дисциплін», науковий керівник - д.пед.н., проф. Кулікова Л.Б.  номер державної реєстрації 0115U002518

            Метою проекту є розробка новітньої концепції формування професійної культури сучасного моряка у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Серед основних завдань проекту: проведення теоретичного аналізу інноваційних технологій формування професійної культури сучасного моряка; доведення сутності, значення та концептуальних основ інноваційних технологій, як системного педагогічного засобу в межах гуманітарної підготовки працівників морського та річкового транспорту; визначення теоретичних основ процесу формування гуманітарної компетентності сучасного моряка; експериментальна перевірка інноваційних технологій формування особистості сучасного моряка у контексті вивчення гуманітарних дисциплін.

            Проект актуальний і має важливе значення серед фундаментальних досліджень. У процесі вирішення проблеми формування професійної культури працівника морської галузі буде запропоновано формування нових підходів, методів та теорій, які стануть основою для подальшої практичної підготовки майбутнього професіонала. У результаті буде зроблено вагомий внесок в удосконалення теорії, методології та практики гуманітарної галузі знання і, як наслідок, фундаментальне дослідження під час виконання проекту призведе до розвитку нового бачення. Результати дослідження будуть відповідати світовому рівню та нададуть поштовх для розвитку таких суміжних галузей науки, як: соціологія, політологія, психологія, педагогіка, історія України, історія мореплавства, філософія, історія української культури, релігієзнавство.

Фундаментальна науково-дослідна робота «Дослідження енергозберігаючих суднових електроенергетичних систем і комбінованих електромеханічних пропульсивних комплексів»,  науковий керівник – к.т.н., доцент Іщенко І.М.  номер державної реєстрації 0115U002516

   Метою дослідження є створенняновітньої теорії сучасних суднових електроенергетичних систем та комбінованих електромеханічних пропульсивних комплексів з силовими напівпровідниковими перетворювачами. На основі вищевказаної теорії планується розробитисистему управління електроенергетичними комплексами та електроприводами рушіїв з урахуванням динаміки суден, що забезпечить покращення експлуатаційних показників порівняно з існуючими аналогами.

   Найбільш вагомі очікуванні результати досліджень будуть отримані при розв’язанні проблеми у системах з інтегральними газотурбогенераторами наддування дизелів, де будуть досліджені турбогенератори з асинхронними машинами з масивними феромагнітними роторами з нанокомпозитного матеріалу. Статичні перетворювачі частоти і їх системи керування розраховані на роботу при змінних частоті й напрузі на вході. У процесі виконання проекту планується провести експериментальні дослідження макетних зразків частотно-керованого електропривода з асинхронною машиною при різних законах керування.

   Планується розробити нові методи та методики, що дозволять вивчити основні механізми зберігання енергії в електроенергетичній системі судна; буде експериментально доведено і теоретично обґрунтовано механізм розподілення енергії в комбінованій електроенергетичній системі; будуть встановлені залежності статичних та динамічних властивостей двигунів; результати роботи будуть застосовані при створені інноваційних технологій, пов’язаних з необхідністю як економії затрат на паливо, так і екологічністю природного середовища.

   Варто зазначити, що результати досліджень планується у подальшому запропонувати для використання у таких суміжних галузях науки, як екологія та охорона навколишнього середовища, приладобудування, машинобудування та інші.

Прикладна науково-дослідна робота «Розробка систем підтримки прийняття рішень судноводія»,  науковий керівник – к.т.н., доцент Бень А.П., номер державної реєстрації 0115U002517

   Метою дослідження є розробка новітніх концептуальних підходів до створення систем підтримки прийняття рішень в судноводінні, визначення теоретичних та методологічних засад побудови таких систем та пріоритетних шляхів їх практичного запровадження, що дозволить підвищити безпеку судноплавства. В прикладному плані дана робота спрямована на створення програмного продукту, застосування якого дозволить вирішити важливе науково-прикладне завдання в галузі застосування інформаційних технологій в судноводінні – підвищення безпеки управління судном за рахунок впровадження системи підтримки прийняття рішень судноводія. Впровадження результатів розробки буде проведено в тренажерних центрах та морських навчальних закладах у процесі навчання та тренажерної підготовки морських фахівців. Крім того, впровадження результатів роботи здійснюватиметься безпосередньо на берегових службах, що здійснюють  інформаційне забезпечення судноводіння на ділянках лоцманської проводки, а також системах розподілу руху суден в районах інтенсивного судноплавства.

   Передбачено розробити програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання навігаційних ситуацій, що склалися, та проведення експериментальних досліджень на сертифікованих тренажерних системах підготовки плавскладу.

Науково-дослідні теми, які будуть виконуватися на кафедрах академії в межах робочого часу викладачів

  Рішенням Вченої ради академії Протокол № 7 від 24.12.15 р. до тематичного плану науково-дослідних робіт  які будуть виконуватися на кафедрах та наукових підрозділах академії в межах робочого часу викладачів на 2016 рік затверджено наступні теми:

      Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки:

-     Дослідження і удосконалення суднових енергетичних установок, супутніх пристроїв та процесів, що забезпечують їх роботу.

Кафедра англійської мови в судноводінні:

-     Впровадження різнорівневого комунікативного навчання англійської мови в умовах компетентнісного підходу.

Кафедра англійської мови в судновій енергетиці:

-     Компетентнісний підхід у комунікативному навчанні англійської мови за професійним спрямуванням.

Кафедра гуманітарних дисциплін:

-     Інноваційні технології формування професійної культури працівника морського і річкового транспорту при вивченні гуманітарних дисциплін.

Кафедра економіки та морського права:

-     Економічно-правове забезпечення розвитку морського транспорту.

Кафедра судноводіння та безпеки життєдіяльності на морі:

- Удосконалення систем та засобів, які забезпечують безпеку життя і діяльності людей, шляхом розробки методів зниження пожежонебезпечності речовин та матеріалів, дослідження закономірностей взаємодії людини в процесі праці з виробничим оточенням, технологічними процесами і промисловим обладнанням на транспорті.

-     Розробка системи підтримки прийняття рішень у судноводінні.

Кафедра експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики:

-     Підвищення ефективності процесів керування перетворенням електричної енергії в автономних електричних система.

Кафедра природничо-наукової підготовки:

-     Проблеми викладання природничо-математичних дисциплін у вищих морських навчальних закладах в контексті компетентнісного підходу.

Кафедра технічної механіки, інженерної та комп’ютерної графіки:

-     Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі.

Кафедра управління судном:

-     Розробка методів попередження заносу чужорідних організмів морським транспортом.

-     Розробка ефективного способу обробки баластних вод з метою інгібування процесів морської інвазії.

-     Технічні пропозиції по переробці глибинного сірководню і кристалогідратів.

-     Розробка високоефективного каталізатора, що не містить дорогоцінних металів в своєму складі, для очищення і нейтралізації відпрацьованих газів суднових енергетичних установок.

Кафедра інформаційних технологій, комп’ютерних систем і мереж:

-     Застосування сучасних інформаційних технологій для удосконалення підготовки фахівців у морській галузі.

Кафедра фізичного виховання

-     Валеологічне виховання курсантів академії засобами фізичної культури і спорту.

Навчання іноземних студентів

Навчання іноземних студентів

далі