Наукові видання

Наукові видання

Науковий вісник Херсонської державної морської академії

Науковий вісник Херсонської державної морської академії

Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії» – періодичне наукове видання, яке внесено до переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук (постанова президії ВАК України № 1-05/3 від 30.03.2011 р., зі змінами відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 54 від 25.01.2013 р. та Наказу Міністерства освіти і науки № 369 від 13.03.2017 р.).

Тематична спрямованість: морський та річковий транспорт; проблеми вищої школи; ресурсозберігаючі технології, охорона навколишнього середовища; інженерні науки; інформаційні технології.

Науковий журнал видається з 2009 року. Виходить двічі на рік.

Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії» рекомендується до друку на засіданні Вченої ради Херсонської державної морської академії.

Журнал індексується українською загальнодержавною реферативною базою даних «Україніка наукова» і представлений у Науковій електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Наукова електронна бібліотека E-Library.Ru» (Російського індексу наукового цитування – РІНЦ) (договір № 732-11/2014 від 24.11.2014 р.).

 

Редакційна колегія

Ходаковський Володимир Федорович – почесний ректор Херсонської державної морської академії, голова Міжнародного морського кластеру «Палата ІТ-ОПМ» при ХДМА, к.і.н., професор, академік Академії педагогічних наук України, дійсний член Міжнародної Академії Холоду, Заслужений працівник народної освіти України, Почесний працівник морського і річкового транспорту, головний редактор.

Бардачов Юрій Миколайович – ректор Херсонського національного технічного університету, д.т.н., профессор, заступник головного редактора.

Куликова Лілія Борисівна – перший проректор Херсонської державної морської академії, д.пед.н., професор, академік Академії педагогічних наук України, заступник головного редактора.

Бень Андрій Павлович – проректор з науково-педагогічної роботи Херсонської державної морської академії, к.т.н., доцент, заступник головного редактора.

Букетов Андрій Вікторович – професор Херсонської державної морської академії, д.т.н., дійсний член Підйомно-транспортної Академії наук України, член редколегії.

Голобородько Євдокія Петрівна – професор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, д.пед.н., член-кореспондент Академії Педагогічних Наук України, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук, дійсний член Міжнародної Слав’янської академії освіти імені Я.А. Коменського, академік Української академії акмеологічних наук, член редколегії.

Євтух Микола Борисович – академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, д.пед.н., професор, член редколегії.

Ісаєв Євген Олексійович – професор Херсонської державної морської академії, д.т.н., член редколегії.

Лєонов Валерій Євгенович – професор Херсонської державної морської академії, д.т.н., президент Міжнародної Академії Економіки та Екотехнологій, дійсний член Міжнародної Академії Екоенергетики, член редколегії.

Малигін Борис Вадимович – професор Херсонської державної морської академії, д.т.н., дійсний член Академії наук, член редколегії.

Селіванов Станіслав Євгенович – професор Херсонської державної морської академії, д.т.н., професор, член редколегії.

Ходаков Віктор Єгорович – завідуючий кафедрою інформаційних технологій Херсонського національного технічного університету, заслужений діяч науки і техніки України, член редколегії.

Процес рецензування

Всі рукописи спочатку розглядається технічним редактором на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.

Після рішення технічного редактору, представлені рукописи спрямовуються зовнішнім рецензентам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

Рецензування є невід’ємною частиною наукової публікації, що підтверджує високу якість наукових статей.

Документи, що подаються до редакції

Для публікації автор повинен надати до відділу технічної інформації ХДМА:

  •    комп’ютерний варіант статті – файл, набраний у редакторі Microsoft Word;
  •    файл кожного рисунка, включеного в статтю, окремо;
  •    рукопис статті (на паперовому носії), підписаний автором(ами) – 2 примірники.

Крім рукопису статті автором(ами) надаються:

  •  структурована анотація та ключові слова українською, англійською і російською мовами, включаючи назву статті та прізвища авторів трьома мовами – на окремій сторінці;
  • зовнішня рецензія професора, доктора наук (редакційна колегія залишає за собою право направляти статті на додаткову рецензію);
  •  ліцензійний договір;
  •  відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня або службова адреса, контактний телефон, е-mail, наукові інтереси авторів, ORCID автора(ів)) – на окремій сторінці.

Контактна інформація

Технічний редактор – Клементьєва Оксана Юріївна.

73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 20; тел. роб. (0552) 22-35-69, моб. (050) 521-32-42

e-mail: vesnyk_ksma@ukr.net