1 (1)

1 (1)

Зміст

Ходаковський В.Ф. ЯКІСНА МОРСЬКА ОСВІТА – У ПОЄДНАННІ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ І СУЧАСНИХ НАУКОВИХ НАДБАНЬ

МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ

Алексенко В.Л., Буханистая М.В., Мамышев Н.И. К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ В БУКСИРНОМ ТРОСЕ

Бень А.П., Плющ В.Н. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ СБЛИЖЕНИЯ СУДОВ

Гончаренко А.В. АНАЛІЗ ГВИНТОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА 5ДКРН 70/226,8 ЗА ПИТОМОЮ ВИТРАТОЮ ПАЛИВА

Миронов В.В., Токарев Л.И., Драгомарецкий Г.Г. О ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЗОВЫХ ТЕРМИНОВ В ДИСЦИПЛИНУ «ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА»

Овчарук О.М., Скрипка Г.Л. ВЕРТИКАЛЬНІ КОЛИВАННЯ ВАНТАЖУ НА ШКЕНТЕЛІ СУДНОВОГО СТРІЛОВОГО КРАНУ

Спешилов В.М. УЧЕТ ТРАЕКТОРИИ ЦИРКУЛЯЦИИ СУДНА ПРИ ПЛАВАНИИ НА МЕЛКОВОДЬЕ

Krivoshchekov V.E. MARITIME SAFETY MANAGEMENT: IMO’s METHODOLOGY OF THE RISK-BASED ASSESSMENT

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Кулікова Л.Б. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФЕНОМЕНА АНТИЧНОЇ МІФОЛОГІЇ І КУЛЬТУРИ (ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ АНТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛАХ)

Голобородько Є.П. ВИКЛАДАЧ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Шарко В.Д. МЕТОДОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ВНЗ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Зайцева Т.Г. ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МОРЯКА

Казанчан А.К., Молчанов А.О. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СВІТЛІ ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Моісеєнко Л.Л. ВИХОВНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Настасенко В.О. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ "СУДНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ" В 2007/08 н.р.

Лисенко В.І. ФОРМУВАННЯ У КУРСАНТІВ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ ЗАСОБАМИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Носов П.С. УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Леонов В.Е. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Малыгин Б.В., Блах И.В., Дюдяева О.А. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА УЗЛОВ ТРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИКЛАДНОГО МАГНЕТИЗМА

Михайлик В.Д., Михайлик С.В. БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОД

Пилипенко Ю.В., Плоткін С.Я., Домарацький О.О., Шевченко П.Г. ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОМОНІТОРИНГУ ГІДРОЕКО-СИСТЕМ ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Пилипенко Ю.В., Нежлукченко В.М., Демьянова О.О. ЛОКАЛЬНАЯ ДООЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД МАЛЫХ ОБЪЕМОВ МЕТОДОМ СОРБЦИИ НА АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ

"> Горбов В.М., Мітєнкова В.С. АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ НА СУДНАХ

Ивановский В.Г., Варбанец Р.А. ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА СУДОВЫХ СРЕДНЕОБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫМ КОМПЛЕКСОМ D4.0H

Федоровский К.Ю., Ениватов В.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ МОРСКИХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

Горячкин В.Ю., Горячкин А.В., Тендитный Ю.Г. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СУДОВЫХ КОТЛОВ ПРИ СЖИГАНИИ ВОДНО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ

Андреев А.А., Калиниченко И.В. ТЕПЛОНАСОСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ВТОРИЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Багненко М.Ю. ВПЛИВ ПРОТИВОТИСКУ В ГАЗОВИХЛОПІ ДВИГУНІВ НА НАДІЙНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ СУДНОВОЇ ЕНЕРГОУСТАНОВКИ

ІНЖЕНЕРНІ НАУКИ

Оніщенко В.Т., Занько О.М., Гришкорін А.Г. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НАМОРОЖУВАННЯ ЛЬОДУ ТА УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ БАРАБАННОГО ЛЬОДОГЕНЕРАТОРА

Молчанов А.О., Казанчан А.К., Кузнєцов Ю.М. ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МЕХАНІЗМУ ПЕРЕСУВАННЯ БЕЗКАНАТНОГО ЛІФТУ

Бондаренко А.В., Бойко А.П. ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СУДОВ С МАЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ ВАТЕРЛИНИИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бідюк П.І. АДАПТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМАХ ДОВІЛЬНОЇ ПРИРОДИ

Соколова Н.А., Карамушка М.В. АДАПТАЦИОННЫЙ ДЕКОМПОЗИЦИОННО-КООРДИНАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Жуковский Э.И., Чабаров В.А. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ