Наукова школа «Матеріалознавство, експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Наукова школа «Матеріалознавство, експлуатація та ремонт засобів транспорту»

  Наказом ректора Херсонської державної морської академії (ХДМА) професора В.Ф. Ходаковського № 465 від 02.11.2016 р. на основі рішення вченої ради ХДМА від 31.10.2016 р. у ХДМА створено наукову школу під керівництвом професора А. В. Букетова «Матеріалознавство, експлуатація та ремонт засобів транспорту», яка представлена неформальним творчим колективом дослідників різних поколінь, об'єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи. У діяльності наукової школи реалізуються такі функції:

1) виробництво наукових знань;

2) поширення знань;

3) підготовка обдарованих фахівців.

  Головною ознакою наукової школи є ефективне засвоєння і дослідження її вченими актуальних проблем і висунутих керівником наукових напрямів. Умови функціонування школи виконуються, позаяк мінімальний цикл її існування – три покоління:

1) засновник школи;

2) послідовники;

3) учні послідовника.

  Наукове забезпечення експериментальних та теоретичних досліджень здійснюється 5-ма докторами наук (1-ше покоління), 8-ма кандидатами наук, з яких 3 є докторантами відповідних спеціальностей (2-ге покоління) і керують науковою роботою аспірантів (3-тє покоління).

 Загальний склад наукової школи є наступним:

 1. Д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук України, академік ПТАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, завідувач кафедри транспортних технологій ХДМА Букетов А.В. – керівник школи.
 2. Д.т.н., професор, професор кафедри транспортних технологій ХДМА Шарко O.B.
 3. Д.т.н., професор, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту НАН України  Федоров B.B.
 4. Д.т.н., професор, професор кафедри транспортних технологій ХДМА Клевцов K.M.
 5. Д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій ТНТУ ім. І. Пулюя Стухляк П.Д.
 6. К.т.н., доцент, докторант, доцент кафедри транспортних технологій ХДМА Сапронов О.О.
 7. К.т.н., доцент, докторант, доцент кафедри транспортних технологій ХДМА Браїло М.В.
 8. К.т.н., докторант при кафедрі транспортних технологій Букетова Н.М.
 9. К.т.н., доцент, доцент кафедри транспортних технологій ХДМА Акімов О.В.
 10. К.т.н., доцент, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Богдан Ю.О.
 11. К.т.н., науковий співробітник наукової групи при кафедрі транспортних технологій Лещенко О.В.
 12. К.т.н., науковий співробітник наукової групи при кафедрі транспортних технологій Нігалатій В.Д.
 13. К.т.н., доцент, начальник Морського коледжу ХДМА Гусєв В.М.
 14. Ст. викладач кафедри загальноінжененої підготовки Алексенко В.Л.
 15. Асистент кафедри загальноінжененої підготовки Богдан А.П.
 16. Аспірант Сметанкін С.О.
 17. Аспірант Якущенко С.В.
 18. Аспірант Сапронова А.В.
 19. Аспірант Кулінич А.Г.
 20. Аспірант Кулінич В.Г.
 21. Аспірант Юренін К.Ю.
 22. Аспірант Соценко В.В.
 23. Аспірант Кобельник О.С.
 24. Аспірант Антоніо Бертем Да Глорія Де Деуш
 25. Аспірант Бабій К.А.
 26. Аспірант Житник Д.В.
 27. Аспірант Чернявська Т.В.

  З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу Херсонської державної морської академії у 2011 році у ХДМА відкрито постійно діючу аспірантуру. Основним критерієм ефективної діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час навчання. З 2012 р. по травень 2020 р. 8 аспірантів ХДМА захистили кандидатські дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

  Втім, проблема забезпечення потреби південного регіону і України в цілому у наукових кадрах вищої кваліфікації у галузі технічних наук, насамперед, докторів наук не є вирішеною, адже проведення досліджень у напрямку підвищення надійності функціонування новітнього технологічного устаткування, експлуатації та ремонту засобів морського та річкового транспорту с ключовим для країни та регіону.

  Колектив ХДМА працює над запровадженням перспективних науково-дослідних робіт та приділяє значну увагу підготовці молодих науково-педагогічних кадрів. Результати досліджень, які виконуються в ХДМА, регулярно доповідаються на звітних конференціях, спеціальних тематичних семінарах, а також видаються у вигляді наукових статей, тез, підручників та методичних посібників. Викладачі кафедр ХДМА беруть активну участь у науковій діяльності закладу, що пов'язано насамперед з тим, що значна кількість з них працюють над дисертаційними дослідженнями і прагнуть захистити кандидатські та докторські дисертації.

  Водночас слід зазначити, що на базі ХДМА проводяться наукові дослідження і розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, у тому числі зі спеціальності 132 – Матеріалознавство та 275 – Транспортні технології:

 • вплив енергетичних полів на властивості композитних матеріалів для підвищення надійності експлуатації та ремонту засобів транспорту;
 • технічне обслуговування і ремонт транспортної техніки;
 • розробка композитних матеріалів трибологічного призначення і технології ремонтних робіт;
 • підвищення ефективності контролю технічного стану транспортної техніки.

У ХДМА створено та розвиваються пріоритетні напрямки наукової школи:

1. Композитні матеріали з підвищеними експлуатаційними характеристиками для ремонту засобів транспорту. Функціонує на кафедрі транспортних технологій ХДМА під керівництвом д.т.н., професора  Букетова А.В., який має понад 450 наукових праць в зазначеній галузі. За вказаним напрямом виконуються наукові роботи, у тому числі і в рамках держбюджетної теми «Розроблення модифікованих захисних полімеркомпозитних антикорозійних і зносостійких покриттів для суднобудування» (№ д.р. 011U008118).

2. Закономірності підвищення ефективності контролю технічного стану транспортної техніки. Функціонує на кафедрі транспортних технологій ХДМА під керівництвом д.т.н., професора Шарка О.В., який має понад 250 наукових праць в зазначеній галузі. За вказаним напрямом виконуються наукові роботи, у тому числі і в рамках госпдоговірної теми «Розробка модифікованих ультразвуком епоксипластів, наповнених дисперсно-волокнистими добавками, з підвищеними експлуатаційними характеристиками» (замовник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Суднобудівна компанія «Марина груп») (№ д.р. 011U008118). Упродовж 2011-2018 років за вказаним напрямом опубліковано понад 20 наукових статей (значна частина яких входить до міжнародних наукометричних баз), отримано 10 патентів України, підготовлено до опублікування 2 монографії.

3. Технічне обслуговування і ремонт засобів транспортної техніки. Функціонує на кафедрі транспортних технологій ХДМА під керівництвом докторантів: к.т.н., доцента кафедри транспортних технологій Сапронова О.О. і к.т.н., доцента кафедри транспортних технологій Браїла М.В. У академії створена науково-дослідна лабораторія з питань застосування матеріалів трибологічного призначення в техніці, яка забезпечена необхідним обладнанням для проведення наукових досліджень. У науково-дослідній лабораторії ведуться наукові роботи, у тому числі і в рамках держбюджетної теми «Дослідження і розробка нових матеріалів і технологій для експлуатації та ремонту засобів транспорту»  (№ д.р. 011U002760), «Розробка системи прийняття рішень для управління процесом судноремонту» (№ д.р. 0117U000443).

 Для проведення експериментальних досліджень у ХДМА створено новітню матеріально-технічну базу, в результаті чого пропонується використання відомих і розроблених методів дослідження характеристик структури та динаміки властивостей систем в критичних умовах їх експлуатації, що передбачає дослідження технологічних процесів технічного обслуговування та ремонту транспортної техніки, підвищення ефективності контролю технічного стану виробничих транспортних систем річкового та морського флоту.

  Вищезазначений творчий колектив відповідає усім ознакам наукової школи, зокрема:

 1. Багаторічна наукова продуктивність, що характеризується кількісними і якісними показниками.
 2. Широта проблемно-тематичного, географічного та хронологічного діапазонів функціонування наукової школи.
 3. Збереження традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку.
 4. Забезпечення спадкоємності у дослідженні (докторанти, аспіранти, студенти).
 5. Розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для дискусій.
 6. Об'єднання та постійне поповнення у науковій школі талановитих вчених.
 7. Активна науково-педагогічна діяльність.
 8. Офіційне визнання державою важливості наукових досліджень наукової школи (отримані представниками школи (д.т.н., проф. А.В. Букетов, к.т.н. Сапронов О.О., к.т.н. Браїло М.В.) премії, стипендії, гранти державного рівня).

  За період з 2016 р. по 2020 р. представниками наукової школи опубліковано: більше 300 науково-методичних робіт, з них: 3 монографії; 2 навчальних посібники; 5 свідоцтв інтелектуальної власності; більше 50 статей, з них 15 статей входять до бази даних Scopus та 2 до бази даних Web of Science, 79 тез доповідей; більше 20 патентів України.

  З 2012 р. у ХДМА функціонує спеціалізована вчена рада К 67.111.01 для захисту кандидатів технічних наук зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство, до складу якої входять 8 докторів технічних наук і 7 кандидатів технічних наук. У спеціалізованій вченій раді К 67.111.01 відбулися захисти 13 кандидатських дисертаційних робіт. Найближчим часом в спеціалізованій вченій раді К 67.111.01 планується провести захисти 3-х кандидатських дисертацій.

  У 2015 році у ХДМА відкрито постійно діючу докторантуру.

  Плідна робота наукової школи забезпечується підготовкою та захистом дисертаційних робіт аспірантами і докторантами Херсонської державної морської академії. Крім того, розширення спектру діяльності наукової школи спрямовано на укладання договорів про співробітництво та обміном фахівців як у межах України, так і Євросоюзу, США та ін. Це забезпечить обмін досвідом як у науковій сфері, так і у освітній діяльності, що є важливим у контексті компетентнісного та комунікативного підходів до навчального процесу, який реалізується у ХДМА.

  За період з 2012 р. по 2020 р. представниками наукової школи досягнуто наступне:

Букетов А.В.

 • Академік Академії інженерних України (2018 р.) (номер диплому: 309);
 • Академік Підйомно-транспортної Академії наук України (2012 р.) (номер диплому: 461);
 • Голова спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії, за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.
 • Експерт наукової ради Міністерства освіти і науки України, щодо експертизи проектів наукових фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;
 • 2012 рік – Грант Президента України для підтримки наукових досліджень докторам наук;
 • 2013 рік – Грамота Південного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України за творчу діяльність, розробку та впровадження новаторських ідей в освітній та науковій сфері,
 • 2016 рік – стажування на базі університету у м. Варна (Болгарія). За результатами стажування отримано Certificate № 00021 Academic internship «Innovative logistics of transport technology» (60 hours, 2 credits) September 24 – October 1 2016;
 • 2017 рік – залучено до Вейхайського аналітичного центру іноземних експертів на термін 2 роки (вересень 2017 р.);
 • У 2018 та 2019 році пройшов стажування обсягом 120 годин (4 кредити) за темою «Operation and repair of transportation technologies, materiel science» («Експлуатація та ремонт засобів транспорту, матеріалознавство») від Zhejiang ACME Information Technology Co. LTD (м. Чшецзян, Китайська народна республіка) та Bejing Eurasian International Centre For Economic And Cultural Exchange (м. Пекін, Китайська народна республіка);
 • 2019 рік – Грант Президента України для підтримки наукових досліджень докторам наук;
 • Заслужений діяч науки і техніки України, 2019 р;
 • Лауреат Державної премії України, 2019 р. (Указ Президента України №4/2020).

Участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних роботах:

 • ДІ 59/01-23 «Розробка модифікованих ультразвуком епоксипластів, наповнених дисперсно-волокнистими добавками, з підвищеними експлуатаційними характеристиками», № д.р. 0112U001148) – керівник проекту;
 • госпдоговірної теми «Розробка модифікованих ультразвуком епоксипластів, наповнених дисперсно-волокнистими добавками, з підвищеними експлуатаційними характеристиками» (замовник – ТОВ «Суднобудівна компанія «Марина груп») (№ д.р. 6і/14) – керівник проекту;
 • ДІ 01-31/ 248 «Створення епоксидних нанокомпозитних матеріалів із підвищеними експлуатаційними характеристиками» (№ д.р. 0117U002177)– керівник проекту;
 • договір №27г/18 про виконання науково-технічної роботи між ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Оптимаг»»– керівник проекту.

  Індекс Хірша – h-індекс (Scopus): 7, загальна кількість цитувань – 122. (http://orcid.org/0000-0001-9836-3296).

 

Сапронов О.О.

 • 2013 рік – грамота за вагомий внесок у науково-технічну діяльность Херсонської державної морської академії з нагоди святкування Всеукраїнського дня науки.
 • 2015 рік – грамота міського голови до дня Науки;
 • 2016 рік – ГРАН-ПРІ у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу»;
 • 2016 рік – почесна грамота за активну наукову діяльність, вагомий особистий внесок у проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків розвитку Херсонщини, Наказ № 228-К від 28.12.16 р.;
 • 2016-2018 рр. –  стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених;
 • У 2016 році відібраний експертом для проведення експертизи наукових проектів молодих вчених, які подаються на фінансування за бюджетні кошти;
 • 2016 рік – лауреат Премії Президента України для молодих вчених (Указ Президента України №509/2016);
 • У 2018 році – Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України від  11. 07. 2018 р. № 2503-VІІІ);
 • У 2017 році – Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (Розпорядження Президента України №78/2017-рп);
 • 2018 рік – подяка за вагомий особистий внесок у забезпечення якості експертного оцінювання наукових проектів молодих вчених, високий організаційний, науковий та методичний рівень роботи експерта конкурсу проектів (розробок) наукових робіт молодих вчених (наказ №26-к від 24.01.2018 р.);
 • 2018 рік – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
 • У 2019 році відібраний експертом наукової ради Міністерством освіти і науки України, щодо експертизи проектів наукових фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;
 • У 2019 році пройшов стажування обсягом 120 годин (4 кредити) за темою «Operation and repair of transportation technologies, materiel science» («Експлуатація та ремонт засобів транспорту, матеріалознавство») від Bejing Eurasian International Centre For Economic And Cultural Exchange (м. Пекін, Китайська народна республіка);

Участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних роботах:

 • ДІ 59/01-23 «Розробка модифікованих ультразвуком епоксипластів, наповнених дисперсно-волокнистими добавками, з підвищеними експлуатаційними характеристиками», № д.р. 0112U001148);
 • основний виконавець проекту молодих вчених «Розробка антифрикційних нанокомпозитних матеріалів для підвищення експлуатаційних характеристик вузлів тертя наземного і водного транспорту» (0120U101566);
 • госпдоговірна тема «Розробка модифікованих ультразвуком епоксипластів, наповнених дисперсно-волокнистими добавками, з підвищеними експлуатаційними характеристиками» (замовник – ТОВ «Суднобудівна компанія «Марина груп») (№ д.р. 6і/14).
 • ДІ 01-31/ 248 «Створення епоксидних нанокомпозитних матеріалів із підвищеними експлуатаційними характеристиками» (№д.р. 0117U002177);
 • «Розробка епоксидних нанокомпозитів для підвищення експлуатаційних характеристик обладнання морського і річкового транспорту» (№ д.р. 0117U003835) – керівник молодіжного проекту;
 • договір №27г/18 про виконання науково-технічної роботи між ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Оптимаг».

  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії, за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

  Член редакційної колегії іноземного журналу та журналів, які входять до фахових видань України: «American Journal of Polymer Science and Technology» (Нью-Йорк), «Науковий вісник ХДМА» (Херсонська державна морська академія, Україна), «Journal of Hydrocarbon Power Engineering» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна).

  Індекс Хірша – h-індекс (Scopus): 6, загальна кількість цитувань – 76 (http://orcid.org/0000-0003-1115-6556).

 

Браїло М.В.

 • 2015 рік – грамота міського голови до дня Науки;
 • 2016 рік – ГРАН-ПРІ у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу»;
 • 2016-2018 рр. –  стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених;
 • 2016 рік – почесна грамота за активну наукову діяльність, вагомий особистий внесок у проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків розбудови Херсонщини;
 • У 2016 році відібраний експертом для проведення експертизи наукових проектів молодих вчених, які подаються на фінансування за бюджетні кошти;
 • 2016 рік – лауреат Премії Президента України для молодих вчених (Указ Президента України №509/2016)
 • У 2016 році стажування на базі університету у м.Варна (Болгарія). За результатами стажування отримано Certificate № 00020 Academic internship «Innovative logistics of transport technology» (60 hours, 2 credits) September 24 – October 1 2016;
 • У 2018 році – Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України від  11. 07. 2018 р. № 2503-VІІІ);
 • У 2017 році – плавальне стажування на контейнеровозному судні «Michigan Trader» дедвейтом 18480 т;
 • У 2017 році отримано фінансову підтримку для наукових досліджень Національної стипендіальної програми Словацької Республіки та пройшов 3 місяці міжнародного стажування на базі Технічного університету в Кошице (Словацька Республіка). За результатами стажування отримано Certificate № 00027 Academic internship «Operation and repair of transportation means, material science» (300 hours, 10 credits) 11 december 2017;
 • У 2018 та 2019 році пройшов стажування обсягом 120 годин (4 кредити) за темою «Operation and repair of transportation technologies, materiel science» («Експлуатація та ремонт засобів транспорту, матеріалознавство») на заводі Zhuji Lingbei Huafu Line Factory, Zhejiang ACME Information Technology Co. LTD (м. Чшецзян, Китайська народна республіка);
 • 2018 рік – подяка за вагомий особистий внесок у забезпечення якості експертного оцінювання наукових проектів молодих вчених, високий організаційний, науковий та методичний рівень роботи експерта конкурсу проектів  (розробок) наукових робіт молодих вчених (наказ №26-к від 24.01.2018 р.);
 • 2018 рік – стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених;
 • У 2019 році відібраний експертом наукової ради Міністерством освіти і науки України, щодо експертизи проектів наукових фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;
 • Член спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії, за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство (з 2016 р);
 • Член редакційної колегії іноземного журналу та журналів, які входять до фахових видань України: «American Journal of Polymer Science and Technology» (Нью-Йорк), «Науковий вісник ХДМА» (Херсонська державна морська академія, Україна), «Journal of Hydrocarbon Power Engineering» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна).

Участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робот:

 • керівник проекту молодих вчених  «Розробка антифрикційних нанокомпозитних матеріалів для підвищення експлуатаційних характеристик вузлів тертя наземного і водного транспорту» (№ д.р. 0120U101566);
 • основний виконавець молодіжного проекту «Розробка епоксидних нанокомпозитів для підвищення експлуатаційних характеристик обладнання морського і річкового транспорту» (№ д.р. 0117U003835);
 • ДІ 59/01-23 «Розробка модифікованих ультразвуком епоксипластів, наповнених дисперсно-волокнистими добавками, з підвищеними експлуатаційними характеристиками» (№ д.р. 0112U001148);
 • госпдоговірна тема «Розробка модифікованих ультразвуком епоксипластів, наповнених дисперсно-волокнистими добавками, з підвищеними експлуатаційними характеристиками» (замовник – ТОВ «Суднобудівна компанія «Марина груп») (№ д.р. 6і/14);
 • ДІ 01-31/ 248 «Створення епоксидних нанокомпозитних матеріалів із підвищеними експлуатаційними характеристиками» (№ д.р. 0117U002177);
 • договір №27г/18 про виконання науково-технічної роботи між ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Оптимаг»»;

  Індекс Хірша – h-індекс (Scopus): 5, загальна кількість цитувань – 67 (http://orcid.org/0000-0001-8167-9999).

 

Наукове та науково-технічне співробітництво наукової школи за науковим напрямом із закордонними організаціями

 • Республіканське державне підприємство «Карагандинський державний університет імені академіка Е.А. Букетова» (Казахстан) (угода про співпрацю від 15.11.17 р.);
 • Технічний університет в Кошице (Словаччина) (угода про співпрацю від 16.11.17 р.);
 • Державна наукова установа «Інститут механіки металополімерних систем імені В.О. Бєлого Національної академії наук Білорусії» (Білорусія) (угода про співпрацю від 03.10.18 р.);
 • Білоруський державний технологічний університет (Білорусія) (угода про співпрацю від 27.11.18 р.);
 • Інститут полімерів Словацької академії наук (Словаччина) (угода про співпрацю від 22.02.19 р.);
 • Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук України (м. Київ, Україна) (угода про співпрацю від 03.10.19 р.);
 • Zhejiang ACME Information Technology Co. LTD (м. Чшецзян, Китайська народна республіка) (угода про співпрацю від 05.11.19 р.);
 • Bejing Eurasian International Centre For Economic And Cultural Exchange (м. Пекін, Китайська народна республіка)(угода про співпрацю від 08.11.19 р.).