Друковані видання

Друковані видання

1. Інформаційний вісник Херсонського державного морського інституту

  Інформаційна збірка документів для службового користування. Випуск №1. – Херсон, 2009.


2. Жиртуєва Н. С. Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу: Монографія / Наталія Сергіївна Жиртуєва. – Херсон: Видавництво ХДМІ, 2009. – 327 с.

  Монографія присвячена компаративному аналізу містичних традицій Сходу і Заходу. Праця разрахована на викладачів, аспірантів, студентів, всіх тих, хто цікавиться проблемами містики і містицизму.

 


3. Шаригіна О. А. Історія виникнення і розвитку залізничного та морського транспорту на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): Монографія / Олена Анатоліївна Шаригіна. – Херсон: Видавництво ХДМІ, 2009. – 260 с.

  Монографія присвячена історії становлення та розвитку залізничного і морського транспорту Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Для науковців, викладачів, практичних працівників та студентів історичних і транспортних вузів і факультетів.

 


4. Науковий вісник ХДМІ: Науковий журнал. – Херсон: Видавництво ХДМІ, 2009. – № 1 (1). – 264 с.

 


5. Даний навчальний посібник «Маркетинг і менеджмент у сфері охорони здоров’я та фармацевтики» є коротким науково-методичним матеріалом для студентів, що навчаються за фахом «Менеджмент організацій». У ньому надано основні поняття, методи та прийоми, необхідні студентам, які планують надалі працювати в бізнесі, надавати маркетингові послуги у сфері охорони здоров’я та фармацевтики, а також пропонувати свої послуги установам, що займаються вивченням маркетингу і практичним застосуванням його в системі менеджменту. Проводяться методи, необхідні для освоєння основних складових маркетингу, його компонентів, основних чинників індивідуального та соціального плану. Показані можливості додаткового закріплення знань з питань економіки, маркетингу та менеджменту, що сприятиме більш якісній підготовці фахівців вищої школи за фахом «Менеджмент організацій» і спеціалізації «Менеджмент організацій у сфері охорони здоров’я». Посібник може бути також корисний фахівцям, що працюють у системі економіки ринку послуг, курортології, туризму, готельного бізнесу, а також у сфері підвищення якості життя людини.

 


6. Зайцева Т. Г. Психічна культура як фактор психоемоційної стійкості моряка. – Херсон: Видавництво ХДМІ, 2009. – 99 с.

  Зміст монографії спрямований на розкриття причин прояву в сфері морського судноплавства так званого «людського фактору», що тягне за собою професійні помилки, аварійні ситуації, травматизм та пряму небезпеку життєдіяльності моряків. Матеріал дозволяє курсантам вищих морських навчальних закладів та працівникам морського транспорту ознайомитися з резервними механізмами особистої психіки з метою підвищення рівня психоемоційної стійкості.

 


7. Мал и г і н Б. В., Бень А. П. Магнітне зміцнення виробів. (Теор і я і практика). – Херсон: Видавництво Херсонс ь кого державн ого морс ь кого і нститут у , 2009. – 352 с. , і л.

  Описана конструкція установок для магнітно-імпульсної обробки інструменту, деталей машин і робочих органів технологічного обладнання, методи підвищення їх надійності. Викладені теорія і технологія магнітної обробки інструментів і деталей машин, методи зниження залишкових напружень і підвищення стійкості ріжучого інструмента.

  Для інженерно-технічних працівників машинобудування, приладобудування, легкої та електронної промисловості.

 


8. В. Є . Лєонов, В. Ф. Ходаковський, Л. Б. Куликова. Основи екології та охорона навколишнього середовища: Монографія. / Під редакцією д.т.н., професора В. Є . Л є онова. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту , 2010. – 352 с.

  Ключові слова: Екологія, розвиток суспільства, екологічний збиток, деградація навколишнього середовища, біота, біосфера, невідновлювані, відновлювані джерела енергії, сталий розвиток, нормативно-правові, законодавчі акти, еволюція, методи охорони навколишнього середовища, фізичний, хімічний, біологічний, комбінований, пил, газ, пари, каталіз, абсорбція, адсорбція, тверді відходи, відпрацьовані гази, суднові енергетичні установки.

 


9. Каталог видань викладачів ХДМІ: анот. бібліогр. покажчик літератури, наявної у фонді бібліотеки ХДМІ. Випуск 1 / укл. Г. І. Прокопчук, В. В. Альбовська; під ред. В. В. Альбовської. – Херсон: ХДМІ, 2009. – 84 с.

  Видання, на сторінках якого зібрані відомості про книги, авторами яких є (чи в різні часи були) викладачі нашого навчального закладу. Каталог підготовлено до знаменної для нашого інституту дати – 175-річчя з дня заснування (1834-2009). У бібліографічному посібнику представлені видання з фонду бібліотеки ХДМІ.

  Матеріал розташовано в тематичних (галузевих) рубриках, а в середині рубрик – в алфавітному порядку авторів та назв.


10. Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування / Матеріали Республіканської науково-практичної конференції // Під загальною редакцією к.т.н., доцента Настасенка В. О. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2010. – 152 с.

  У збірнику представлені матеріали Республіканської науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування», яка відбулася у м. Херсоні 5-7 жовтня 2010 р. і була присвячена проблемам експлуатації, виробництва і проектування енергетичних установок та устаткування на транспорті, а також проблемам підготовки спеціалістів у сфері транспортної енергетики і устаткування.

  Матеріали збірки розраховані на вчених, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів та фахівців відповідних науково-дослідних установ і підприємств.


11 . Сучасна магнітно-імпульсна терапія: довідковий посібник для медичних установ транспорту і флоту: в 2-х т. – Т. 1. / В. Ф. Ходаковс ь кий, Б. В. Мал и г і н, А. П. Бень. – Херсон: В нз «Херсонс ь кий державни й морс ь к и й і нститут», 2011. – 156 с.

  Розглянуто питання практичної рефлексотерапії для оздоровлення та профілактики основних захворювань і порушень у працівників служб транспорту та флоту. Показана апаратура та технологія для застосування магнітно-імпульсної терапії як ефективного засобу оздоровлення людини. Викладено режим і топографія корпоральних точок, що дозволяють використовувати біобезпеки та екологічно корисне магнітне поле для реабілітації організму.


12. Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон : ВНЗ «ХДМІ», 2011. – 208 с.

  У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування», яка відбулася у м. Херсоні 12-14 жовтня 2011 р. і була присвячена проблемам експлуатації, виробництва та проектування енергетичних установок і устаткування на транспорті, а також проблемам підготовки спеціалістів у сфері транспортної енергетики й устаткування.

  Матеріали збірки розраховані на вчених, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів та фахівців відповідних науково-дослідних установ і підприємств.


13. Науковий вісник ХДМІ : Науковий журнал. – Херсон : Видавництво ХДМІ, 2011. – № 1 (4). – 312 с.

 

 


14. Морський літопис (1834–2011) : від училища торговельного мореплавання до Херсонської державної морської академії : нариси з історії / В. Ф. Ходаковський. – Херсон : ВНЗ «ХДМІ», 2011. – 256 с.

  Історичні нариси розкривають становлення морської освіти XVIII – поч. XXI ст. На прикладі Херсонського морського навчального закладу висвітлюються соціокультурні традиції підготовки фахівців торговельного флоту в Україні. Робота розрахована на курсантів морських навчальних закладів, краєзнавців, істориків науки, техніки та освіти.


15. Моісеєнко Л. Л. Матеріалознавство та технологія матеріалів : Лабораторний практикум. Навчально-методичний посібник для курсантів денної форми навчання морських закладів освіти за напрямами: 6.070104 – Морський та річковий транспорт, 6.050702 – Електромеханіка. – Херсон : Видавництво ХДМІ, 2011. – 60 с., іл.

  Навчально-методичний посібник з курсу «Матеріалознавство та технологія матеріалів» призначений для студентів денної форми навчання морських закладів освіти за напрямами підготовки: 6.070104 – Морський та річковий транспорт, 6.050702 – Електромеханіка.

  У посібнику наведені методичні рекомендації до вивчення теоретичного курсу через виконання лабораторних робіт, а також довідкові дані розповсюджених видів матеріалів.


16. Методичні рекомендації до виконання розділу випускної роботи «Охорони праці, навколишнього середовища та екіпажу в надзвичайних ситуаціях».

  Розробили д.т.н., професор, завідувач кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Лєонов В. Є., к.г.н., доцент кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Александрова Н. Г., к.с-г.н., доцент кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Чабан В. О.


17. Методичні рекомендації до виконання випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» (нормоконтроль).

  Розробили д.т.н., професор, кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Лєонов В. Є. та асистент кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Степкова В. В.


18. Методичні рекомендації до виконання випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

  Розроблено авторським колективом. Відповідальний редактор – д-р техн. наук, професор Лєонов В. Є. Заступник відповідального редактора – ст. викладач, КДП Гуров А. А.


19. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства». – Херсон : Видавництво ВНЗ «ХДМІ», 2011. – 182 с.

  У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства», яка відбулася 24 листопада 2011 р. на базі Херсонської державної морської академії. До збірки включено доповіді, присвячені актуальним питанням проблемам морського транспорту та безпеці мореплавства.

  Матеріали збірки розраховані на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців науково-дослідних установ та підприємств.


20. Менеджмент морських ресурсів : навчальний посібник / уклад. : О. П. Безлуцька, А. П. Бень, М. О. Колега є в, Л. А. Кошелик, Л. Б, Кулікова, О. М. Лещенко, В. Б. Нестеренко, К. В. Перепадя, С. М. Тригуб, В. Ф. Ходаковський, М. М. Цимбал – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2011. – 100 с.

  Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент морських ресурсів» спрямований на вивчення впливу людського фактору в професійній діяльності працівників морського та річкового транспорту. Курс «Менеджмент морських ресурсів» розкриває найбільш актуальні та гострі питання соціально-психологічного клімату, процесів прийняття рішень та керування роботою команди в сучасних багатонаціональних екіпажах суден.

  Даний посібник призначений для курсантів та студентів морських вузів та коледжів, а також є логічним доповненням у загальному комплексі спеціальної підготовки спеціалістів морської галузі.


21. Науковий вісник ХДМІ : Науковий журнал. – Херсон : Видавництво ХДМІ, 2011. – №2 (5). – 360 с.


22. Історичний словник. Антична історія і міфологія : навчальний посібник / Л. Б . Куликова. – Київ : «Довіра», Херсон : ХДМА, 2011. – 495 с.

  Словник розкриває перед читачем захоплюючий світ античної історії та міфології. В його статтях описані звичаї та уклад грецького й римського суспільств, основні історичні події, розкрито сюжети міфів. У додатках вміщено короткі відомості про вчених-антикознавців, а також вислови, які вживаються у латинському написанні, прислів’я й приказки, крилаті вислови.

  Це видання адресоване школярам, учням ліцеїв та гімназій, студентам, учителям-історикам, філологам, усім, хто цікавиться історією та мистецтвом Давньої Греції та Риму.


23. Знамеровська Н. П., Кузнєцов Ю. М. Теорія механізмів і машин: Навчально-контролюючі тести для оцінювання знань курсантів і студентів спеціальностей: 6.070104 «Морський та річковий транспорт» та 6.050702 «Електромеханіка» за повною програмою навчання. Модуль 1 – Теорія механізмів і машин. – Херсон : ВНЗ «ХДМІ», 2011. – 20 с.

  Призначено для курсантів (студентів) і викладачів при підготовці та проведенні підсумкового контролю знань курсантів і студентів з використанням кредитно-модульної системи.


24. Знамеровська Н. П., Кузнєцов Ю. М. Теорія механізмів і машин: Навчально-контролюючі тести для оцінювання знань курсантів і студентів спеціальностей: 6.070104 «Морський та річковий транспорт» та 6.050702 «Електромеханіка» за повною програмою навчання. Модуль 2 – Деталі і машин. – Херсон : ВНЗ «ХДМІ», 2011. – 16 с.

  Призначено для курсантів (студентів) та викладачів під час підготовки та проведення підсумкового контролю знань курсантів і студентів з використанням кредитно-модульної системи.


25. Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи курсантів та студентів зі спецрозділу вищої математики «Сферична тригонометрія» напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» (професійне спрямування) – судноводіння.

  Видання 2-е, перероблене. Методичні рекомендації розроблено у відповідності з навчальною програмою кандидатом педагогічних наук, доцентом Лисенко В. І.


26. Стовба Т. А. Маркетинг та менеджмент підприємств морегосподарського комплексу. Навчальний посібник. – Херсон : ВНЗ «ХДМІ», 2012. – 255 с.

  Розкрито роль та склад морегосподарського комплексу, досліджено його стан та перспективи розвитку. Висвітлено еволюцію концепції маркетингу та тенденції сучасного розвитку, методологію проведення маркетингових досліджень, підходи щодо аналізу маркетингового середовища підприємства, а також сегментування ринку та позиціонування продукту. Розкрито сутність ухвалення управлінських рішень з маркетингового комплексу: товарної та цінової політики, політики комунікацій та розподілу і збуту.

  Висвітлено історію розвитку менеджменту, головну увагу приділено основним функціям управління підприємством – плануванню, організації, мотивації, контролюванню, а також проблемам керівництва та лідерства, що є вельми важливо для офіцерського складу морської галузі. Призначений для курсантів, викладачів, науковців, спеціалістів підприємств як морегосподарського комплексу, так і інших галузей.


27. Інформаційний вісник Херсонської державної морської академії

  Херсонська державна морська академія (інформаційна збірка документів для службового користування. Випуск №8. – Херсон, 2012.)


28. Екологічна культура античності : монограф і я / Л. Б . Куликова; [пер. на англ. мову В. Б. Костюк]. – Херсон : Видавництво Херсонс ь ко ї державної морс ь ко ї академ ії , 2012. – 534 с. : ч.б., кольор . і л. (р о с. та англ. мовами )

  Монографія присвячена важливій т а актуальній проблематиці – історико-екологічній, яку автор органічно поєднує з сучасними завданнями освіти і виховання.

  У вітчизняній педагогічній науці, в її історичному та дидактичному аспектах, у такому вигляді, вона раніше ніколи не ставилася та не вивчалася.

  У монографії автор вперше розглядає дуже важливі для сьогодення питання екології і показує як до них ставилися, розуміли та блискуче вирішували стародавні греки.

  Актуальними також є ідеї та практичні пропозиції автора щодо розробки та втілення в сучасний шкільний історичний курс спеціальних інноваційних спецкурсів, дисциплін, інтегрованих предметів, факультативів, присвяченій даній проблематиці.

  Монографія адресується учням, студентам, вчителям, науковцям, а також всім, хто цікавиться проблемами екології, античної історії, міфології та мистецтва.


29. Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії / [Андрєєв В., Білівненко С., Бєлов О. та ін.]. – Херсон : Вид-во ВНЗ «ХДМІ», 2012. – 352 с., ч.б. іл.

  Увазі читача пропонується маловідома, в тому числі й у співтоваристві професійних істориків, праця, яка побачила світ у 1929 р. під редакцією визначних українських учених А. Лободи та В. Петрова. Це видання, у свій час, в силу ідеологічних та політичних причин, було фактично вилучено із наукового обігу та незаслужено забуто. Втім, і по сьогодні воно є одним з найбільш повних досліджень історії лоцманів дніпровських порогів та має непересічне значення для подальшого вивчення минулого Південної Українию. «Дніпровські лоцмани» стали підсумком роботи потужного авторського колективу науковців, співробітників Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук та дніпропетровських дослідників, що були членами цього масштабного дослідницького проекту.

  Розділи, що передують публікації «Матеріалів» дозволяють читачеві краще зрозуміти інтелектуальний контекст видання та історіографічно-джерелознавчий аспект його наукової вартості. Розвідки В. Андрєєва, А. Бойка, С. Білівненка, О. Ходаковського, О. Шумея, М. Мордовського, О. Бєлова, С. Ляшко, Г. Шаповалова, О. Власова та О. Борисенко доповнюють дослідження їх попередників.


30. Забезпечення безпеки плавання суден та запобігання забруднення навколишнього середовища : монограф і я / В. І . Дм і тр іє в, В. Є . Л є онов, П. Г. Х і м і ч, В. Ф. Ходаковс ь кий, Л. Б . Куликова; п і д ред. В. І , Дм і тр іє ва, В. Е. Л є онова – Херсон : ХГМА, 2012. – 397 с. : рос. мовою.

  Монографія присвячена питанням забезпечення безпеки плавання суден, захисту навколишнього, морського середовища. Описано основні міжнародні нормативно-правові акти, пов’язані з безпечною експлуатацією суден, попередження забруднення з суден, захисту навколишнього, морського середовища. Наведено технічні способи захисту навколишнього середовища при нормальному режимі експлуатації суден. Детально описана система управління безпекою судна.

  Монографія призначена для курсантів (студентів), магістрів, аспірантів і викладачів технічних, екологічних, економічних і гуманітарних спеціальностей, вузів та факультетів. Буде корисною для наукових і практичних працівників у галузі безпечного судноводіння та природоохоронної діяльності, захисту морського середовища.


31. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT – 2012) : збірка матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х т. Т. 1. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2012. – 212 с.

  У збірнику представлено матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті», яка відбулася у м. Херсоні 29-31 травня 2012 р. і була присвячена актуальним питанням застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій у транспортній галузі.

  Матеріали збірки розраховані на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців науково-дослідних установ та підприємств.


32. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT – 2012) : збірка матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х т. Т. 2. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2012. – 328 с.

  У збірнику представлено матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті», яка відбулася у м. Херсоні 29-31 травня 2012 р. і була присвячена актуальним питанням застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій у транспортній галузі.

  Матеріали збірки розраховані на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців науково-дослідних установ та підприємств.


33. Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності». Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Херсонська державна морська академія. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області, 2012. – 240 с.

  Збірник призначений для широкого кола фахівців з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.


34. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Основи охорони праці».

  Розробили відповідно до навчальної програми д.т.н., професор, завідувач кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Леонов В. Є. та старший викладач Камаєв О. Ю.


35. Конспекти лекцій з дисципліни «Проблеми безпеки судноводіння та охорони навколишнього середовища», «Навігаційні інформаційні системи», «Правила ведення суднової документації», «Екологія та охорона навколишнього середовища».

  Розробили д.т.н., професор, завідувач кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Леонов В. Є., доцент, кандидат технічних наук кафедри управління судном та безпеки життєдіяльності на морі П'ятаков Е. Н., асистент Амелін К. В. , асистент кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Геращенко І. С.


36. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» (російською мовою).

  Розробили згідно робочої навчальної програми викладачі кафедри інформаційних технологій, комп'ютерних систем і мереж к.т.н., доцент Прохоренко Д. В., к.т.н., доцент Кравцова Л. В., асистент Пуляєва А. В.


37. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка».

  Розробили викладачі кафедри інформаційних технологій, комп'ютерних систем і мереж к.т.н., доцент Кравцова Л. В., асистенти Камінська Н. Г. та Пуляєва А.В. (російською мовою).


38. Матеріали для самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» для курсантів та студентів другого курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» (професійне спрямування - судноводіння).

  Розроблений відповідно до навчальної програми кандидатом педагогічних наук, доцентом Лисенко В. І.


39. Методичні рекомендації до виконання контрольних завдань для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

  Розробили відповідно до робочої навчальної програми, ІМО модельним курсом 3.17 (Maritime English) старші викладачі кафедри англійської мови в судноводінні Фролова О. О, Барсук С. Л.


40. Теорія і практика самоменеджменту психофізичних станів моряка з активізації людського ресурсу та вирішення проблеми аварійності на флоті: монографія / Т. Г. Зайцева, В. Ф. Ходаковський, за ред. Т. Г. Зайцевої. - Херсон: ХДМА, 2012. - 136 с.

  Автори розглядають сутність явища «людський фактор» як обставина на морі, пов'язаної з психофізичним перевантаженням морських фахівців, а також не завжди високим рівнем їхньої культури безпеки. У монографії обгрунтовується доцільність подолання аварійності на флоті шляхом посилення людського ресурсу особи моряка через звернення до психофізичних станів самоменеджменту, формування умінь свідомого психологічного самоврядування та подальший розвиток ідей курсу «Менеджмент морських ресурсів». Робота розрахована на курсантів та студентів ВУМЗ України, науково-педагогічних працівників, керівників морських інститутів і тренажерних центрів, які спрямовують свої зусилля на попередження аварійності на флоті.


41. Інформатика та обчислювальна техніка (MS EXCEL): навчальний посібник для курсантів морських навчальних закладів / Л. В. Кравцова. - Херсон: ХДМА, 2012. - 214с.: Іл. (рос. мова).

  Навчальний посібник є складовою частиною навчального курсу «Інформатика та обчислювальна техніка». У першому розділі дана коротка інформація з основних понять і команд MS Eхсеl. Наступні розділи присвячені практичному освоєнню можливостей MS Eхсеl для вирішення задач математики, проведення розрахунків судноводія, суднового механіка, суднового електрика. Рекомендований для курсантів денної та студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів спеціальностей 6.070104 Морський та річковий транспорт, 6.050702 Електромеханіка, які вивчають дисципліну «Інформатика та обчислювальна техніка».


42. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Вища математика» курсантів другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» (професійне спрямування - судноводіння).

  Розробили: кандидат педагогічних наук Колечінцева Т. С., кандидат педагогічних наук, доцент Лисенко В. І.


43. Самоменеджмент психофізичних станів морських фахівців у контексті посилення людського ресурсу та попередження аварійності на флоті : навчальний посібник / Т. Г. Зайцева, В. Ф. Ходаковський. – Херсон : ХДМА, 2013. – 152 с.

  Зміст навчального посібника спрямовано на розкриття сутності самоменеджменту психофізичних станів морських фахівців як науково виправданої технології свідомого психологічного стану самоуправління. Оптимізація на підставі цієї системи особистого людського ресурсу дозволить курсантам ВНМЗ України значно підняти рівень особистої стресостійкості та культури безпеки, що сприятиме їх безпомилковому професійному реагуванню в умовах морського середовища. Автори пропонують систему підготовки майбутніх морських фахівців до дій в умовах ризику, що розроблена на базі ХДМА та впроваджується в процес постійної підготовки з використанням найсучасніших спецілізованих тренажерів. Матеріал навчального посібника поглиблює основні ідеї навчального курсу «Менеджмент морських ресурсів», що спрямовані на упередження аварійності на флоті.

  Розрахований на курсантів ВНМЗ України, керівників українських та міжнародних морських організацій, зацікавлених в подоланні проблеми «людський фактор».


44. Методичні рекомендації щодо виконання випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

  Методичні рекомендації щодо виконання випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» розробили у відповідності з галузевим стандартом підготовки магістрів спеціальності 8.07010401 «Судноводіння», завідувач кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища, д.т.н., професор Лєонов В. Є., доктор філософії, професор кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії Ходаковський В. Ф.


45. Рекомендації щодо оформлення звітної документації з практичної підготовки та документів, необхідних для проходження плавальної практики курсантами Херсонської державної морської академії

  Рекомендації щодо оформлення звітної документації з практичної підготовки та документів, необхідних для проходження плавальної практики розроблені у відповідності з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, «Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден», затверджене наказом Міністерства інфраструктури України 07.08.2013, № 567, «Положенням про організацію та проведення практики курсантів ХДМА».


46. Обеспечение экологической безопасности судоходства : монография / В. Е. Леонов, О. В. Соляков, П. Г. Химич, В. Ф. Ходаковский ; под редакцией профессора В. Е. Леонова. – Херсон : ХГМА, 2014. – 188 с., ил. – 21 : рус. яз.

  В монографии изложены основные требования международных нормативных документов и национальных российских, украинских, отраслевых нормативных документов, регулирующих предотвращение загрязнения морской и воздушной среды при судоходстве, а также практические рекомендации по выполнению требований данных нормативных документов.

  Рассмотрены принципиальные вопросы разработки и эксплуатации судового оборудования, используемого с целью предотвращения загрязнения морской среды и атмосферы. Предложены новые технические решения по обработке, нейтрализации и применению балластных вод.

  Приведено и проанализировано новое дополнение к МАРПОЛ-73/78 – План управления энергетической эффективностью судна, который предписано ввести на всех морских судах с 01.01.2013 г.

  Монография предназначена для курсантов (студентов), магистров, аспирантов и преподавателей морских, технических, экологических, экономических ВУЗов и факультетов. Будет полезной для научных и практических работников в области безопасного судовождения и природоохранной деятельности, защиты морской среды.


47. Методичні рекомендації до виконання випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

  Методичні рекомендації до виконання випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» розроблені у доповнення «Методичних рекомендацій до виконання випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», виданих у 2011 та 2013 роках. – 112 с. : рос. мовою.

  Дані методичні рекомендації розроблені авторським колективом:

– відповідальний редактор – доктор технічних наук, професор Лєонов В. Є.,

– заступник відповідального редактора – доцент кафедри, капітан далекого плавання Гуров А. А.


48. Белоусов Е. В. Топливные системы современных судовых дизелей : учебное пособие / Е. В. Белоусов. – Херсон : ХГМА, 2014. – 268 с.

  В книге рассмотрено современное состояние развития топливных систем судовых дизелей всех типов и размерностей. Наряду с традиционными схемами систем топливоподачи, значительное внимание уделено системам с гидравлическим приводом плунжеров насосов высокого давления и аккумуляторным системам типа Common Rail. Рассмотрены теоретические аспекты процессов топливоподачи в современных системах впрыска. Уделено внимание вопросам повышения экономических и экологических показателей путем совершенствования топливоподачи, использования газового топлива, а также путем подачи воды в рабочее пространство двигателя.

  Книга полезна судовым механикам всех уровней, инженерно-техническим работникам, студентам морских учебных заведений, аспирантам, а также всем тем, кто интересуется данными вопросами.


49. Современные информационные технологии обеспечения безопасности судоходства и их комплексное использование : монография / В. Е. Леонов, В. И. Дмитриев, О. М. Безбах, А. А. Гуров, В. Б. Сыс, В. Ф. Ходаковский / под ред. профессора В. Е. Леонова. – Херсон : ХГМА, 2014. – 324 с.

  Монография посвящена вопросам практического использования на морском транспорте современных информационных технологий с целью обеспечения безопасности судоходства и их комплексного использования.

  Охарактеризованы современные информационные технологии для обеспечения безопасности судоходства и их комплексное использование (E-Navigation).

  Рассмотрен вопрос компетентного подхода при подготовке квалифицированных Судоводителей на уровне Эксплуатации и Управления.

  Монография предназначена для курсантов (студентов), магистров, аспирантов и преподавателей морских, технических, экологических, экономических, юридических специальностей ВУЗов и факультетов, также будет полезной для научных и практических работников в области безопасного судовождения, защиты морской и окружающей среды.


50. Епоксидні нанокомпозити : монографія / А. В. Букетов, О. О. Сапронов, В. Л. Алексенко. – Херсон: ХДМА, 2015. – 184 с.

  У монографії проведено аналіз способів поліпшення властивостей епоксикомпозитів і покриттів на їх основі. Розроблено температурно-часові режими формування композитних і нанокомпозитних матеріалів на основі епоксидної матриці. Наведено сучасні і відомі методи дослідження композитних матеріалів, теоретично обґрунтовано і практично встановлено закономірності руйнування епоксикомпозитів, наповнених частками різної фізичної природи і дисперсності.

  Обґрунтовано вибір мікро- і нанодисперсних наповнювачів, використаних під час дослідження. Встановлено підвищення показників адгезійних, фізико-механічних, теплофізичних, антикорозійних властивостей та зносостійкості епоксикомпозитів і захисних покриттів на їх основі, наповнених наночастками. Оптимізовано склад наповнювачів різної фізичної природи та дисперсності, що забезпечує підвищення експлуатаційних характеристик функціональних шарів захисних покриттів.

  Призначено для широкого кола науковців, інженерно-технічних працівників і аспірантів, які займаються формуванням, дослідженням та використанням епоксикомпозитних матеріалів, а також для студентів відповідних спеціальностей.


51. Технологія матеріалів: Лабораторний практикум. Навчально-методичний посібник для курсантів денної форми навчання морських закладів освіти за напрямом: 6.070104 – Морський та річковий транспорт (для спец. «Судноводіння») / Моісеєнко Л. Л. – Херсон: ХДМА, 2014. – 80 с., іл.

  Начально-методичний посібник з дисципліни «Технологія матеріалів» призначений для курсантів денної форми навчання морських закладів освіти за напрямом підготовки: 6.070104 – Морський та річковий транспорт (для спец. «Судноводіння»).

  У посібнику наведені методичні рекомендації до вивчення теоретичного матеріалу через призму лабораторних робіт, їх експериментальне виконання та відповідну обробку одержаних результатів, а також довідкові дані розповсюджених конструкційних матеріалів.


52. Матеріалознавство та технологія матеріалів : Лабораторний практикум. Навчально-методичний посібник для курсантів денної форми навчання морських закладів освіти за напрямом: 6.070104 – Морський та річковий транспорт (професійне спрямування: Експлуатація суднових енергетичних установок) / Моісеєнко Л. Л. – Херсон: ХДМА, 2015. –92 с., іл.

  Начально-методичний посібник з курсу «Матеріалознавство та технологія матеріалів» призначений для студентів денної форми навчання морських закладів освіти за напрямом підготовки: 6.070104 – Морський та річковий транспорт, професійним спрямуванням: Експлуатація суднових енергетичних установок.

  У посібнику наведені методичні рекомендації до вивчення теоретичного матеріалу через призму лабораторних робіт, їх експериментальне виконання та відповідну обробку одержаних результатів, а також довідкові дані розповсюджених конструкційних матеріалів.


53. Природно-кліматичні чинники та соціально-економічні системи: монографія / В. Є. Ходаков, Н. А. Соколова. – Херсон: ХДМА, 2016. – 604 с.

  Пояснюється вплив клімату на людину і соціально-економічні системи, в якості яких розглядаються регіони Східної Європи. Розглянуті природно-кліматичні чинники (ПКЧ) Східної Європи (Росія та Україна) і Західної (Англія та Франція). Східна Європа знаходиться в зоні негативних ПКЧ, наближених до критичних.

  Системно викладається вплив ПКЧ на життєдіяльність держави та людини: менталітет, здоров'я людини, забезпечення безпеки життєдіяльності, стійкість розвитку, сільськогосподарське виробництво, житлово-комунальне господарство, будівництво, промисловість, транспорт, парирування ПКЧ, вплив ПКЧ на розвиток науки. Викладаються також тенденції зміни клімату, на глобальному і регіональному рівнях.

  Наводиться оцінка впливу ПКЧ на економіку держави, регіонів, рекомендації з адаптації економіки до ПКЧ, викладаються взаємозв'язок інформаційної безпеки й інформації про ПКЧ, інформаційні технології оцінювання стійкості розвитку й інвестиційної привабливості територій, концептуальні основи державного антикризового управління соціально-економічними системами.

  Книга призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, які спеціалізуються в галузі безпеки життєдіяльності, комп'ютерного еколого-економічного моніторингу.


54. Епоксидні композити, модифіковані високочастотним імпульсним магнітним полем: монографія / А. В. Букетов, О. О. Сапронов, В. О. Скирденко, В. Л. Алексенко, О. І. Скирденко. – Херсон : ХДМА, 2016. – 201 с.

  У монографії наведено способи поліпшення властивостей епоксидних композитів і покриттів, на їх основі шляхом введення наповнювачів різної фізико-хімічної природи та активації епоксидного зв’язувача синтезованим модифікатором. Показано схему спроектованої установки для оброблення інгредієнтів епоксидних композицій високочастотним імпульсним магнітним полем, що дозволяє суттєво поліпшити властивості епоксикомпозитів. Наведено температурно-часові режими формування епоксикомпозитних матеріалів при використані високочастотного імпульсного магнітного поля. Встановлено і теоретично обґрунтовано закономірності поліпшення властивостей модифікованих високочастотним магнітним полем розроблених матеріалів, наповнених частками різної фізичної природи та дисперсності. Показано доцільність використання відходів виробництва у вигляді наповнювачів для підвищення експлуатаційних характеристик епоксидних композитів. Методом математичного планування експерименту оптимізовано вміст наповнювачів для формування матеріалів, що забезпечує підвищення експлуатаційних характеристик захисних покриттів різного функціонального призначення.

  Монографія призначена для широкого кола науковців, інженерно-технічних працівників і аспірантів, які займаються формуванням, дослідженням та практичним застосуванням епоксикомпозитних матеріалів, а також для студентів відповідних спеціальностей.


55. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного управління» для курсантів напряму 6.07010 – Морський та річковий транспорт, професійного спрямування «Експлуатація суднових енергетичних установок» денної форми навчання / О. П. Завальнюк. – Херсон: ХДМА, 2016. – 92 с.

  Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисциплін «Теорія автоматичного управління», що відповідають вимогам Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95/10 щодо підготовки суднових механіків (Function 2: Electrical, Electronic and Control Engineering at the Operational Level, Tables А-ІІІ/1), допоможуть курсантам більш детально опанувати основи автоматичного керування, принципи реалізації основних законів керування, особливості вимірювання фізичних величин технологічних процесів, а також принципи дії суднових виконавчих механізмів.


56. Історія мореплавства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. /О. П. Безлуцька, В. А. Добровольська. – Херсон : ХДМА, 2017. – 364 с.

  Навчальний посібник має на меті надати студентам необхідний навчальний матеріал, який допоможе осягнути великий масив інформації з історії мореплавства; дозволить глибше зрозуміти хронологію розвитку мореплавства з найдавніших часів до сьогодення; познайомить з історією становлення та розвитку вітчизняного флоту.

  Даний посібник призначений для студентів морських вищих навчальних закладів та коледжів, а також є логічним доповненням у загальному комплексі спеціальної підготовки фахівців морської галузі.


57. Навчання фізики у морських вищих освітніх закладах: монографія / В. В. Чернявський. – Херсон : ХДМА, 2017. – 378 с.

  У монографії висвітлено проблеми підготовки з фізики фахівців річкового та морського транспорту. Розглянуто методологічні основи розробки і впровадження в освітній процес методичної системи вивчення фізики при підготовці майбутніх фахівців морської галузі з урахуванням міжнародних вимог та кращих національних традицій вивчення фізики.

  Монографію рекомендовано до використання науковцями, методистами, викладачами фізики та курсантами вищих морських навчальних закладів.


58. Offshore maneuvering. Tutorial for subject «Theory and practice of shiphandling» for chapter «Peculiar properties of maneuvering offshore». – Kherson : KSMA – 272 p.

  Tutorial «Offshore maneuvering» for subject «Theory and practice of shiphandling» for chapter «Peculiar properties of maneuvering offshore» is intended for learning peculiar properties of ship’s maneuvering offshore during fulfilling of different marine operations, caused by technological needs of industry.

  This tutorial is addressed to cadets and students of Maritime Academies and Colleges.


59. Теорія автоматичного управління для суднового офіцера-електротехніка : навчальний посібник / Завальнюк О. П., Завальнюк І. П.. – Херсон : ХДМА, 2018. – 285 с.

  Відповідно до вимог Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95/10 (Function 1: Electrical, Electronic and Control Engineering at the Operational Level, Tables А-ІІІ/6), а також рекомендацій ІМО Model course 7.08 Electro-technical officer, викладено основні поняття і визначення класичної теорії автоматичного управління, принципи будови систем автоматичного управління. Особлива увага приділена типовим законам управління, цифровим і аналоговим регуляторам, сигналам в автоматичних системах управління, засобам автоматики. Представлений матеріал супроводжується наочними прикладами з галузі морського транспорту, а також включає в себе лабораторні та практичні вправи і тестові завдання для успішного опанування теорії автоматичного управління.

  Для підготовки курсантів (студентів) ступеня вищої освіти «бакалавр» з галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізації «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» денної (заочної) форми навчання, а також для магістрів і аспірантів.


60. Базові принципи маневрування судна : навчальний посібник / О. М. Товстокорий. – Херсон : ХДМА, 2018. – 336 с.

  Навчальний посібник «Базові принципи маневрування суден» з дисципліни «Управління судном» пропонується для навчання морських офіцерів на першому етапі згідно з ММО Модельних курсів 7.03 «Підготовка навігаційних офіцерів». Його можна використовувати для навчання курсантів морських коледжів, перших курсів морських академій, для самостійної підготовки судноводіїв та підвищення їхньої кваліфікації. Надана спроба висвітлити базові принципи маневрування суден з урахуванням чинних фізичних законів. Посібник пропонується для широкого загалу читачів.


61. Тлумачний словник морської термінології / А. І. Ляшкевич, М. І. Бабишена — Херсон : ХДМА, 2018. — 148 с.

  «Тлумачний словник морської термінології» охоплює морську лексику, необхідну для використання у навчальному процесі в морських закладах освіти з урахуванням компетентнісного підходу, а також для вдосконалення і розвитку лексичного складу суднових офіцерів.

  До видання ввійшла судноплавна термінологія наших предків. Незважаючи на те, що за походженням морські терміни переважно слов'янські, але в період становлення і розвитку зазнали впливів інших мов: грецької, голландської, англійської, французької, німецької та скандинавських. Терміни і словосполучення подано українською мовою з перекладом на англійську.

  Словник розраховано на викладачів, аспірантів, магістрантів, курсантів, студентів, а також для всіх інших, хто вивчає морську справу і бажає досягнути в ній успіху.


62. Відновлення засобів транспорту фулереновмісними епоксикомпозитами / А. В. Букетов, О.О. Сапронов, М.В. Браїло, Н.М. Букетова, L. Dulebová, В.Л. Алексенко, В.М. Яцюк. – Херсон : ХДМА, 2018. – 162 с.

  У монографії наведено методи відновлення засобів морського та річкового трансорту шляхом використання епоксидних композитів і покриттів на їх основі. Показано можливості покращення когезійної та адгезійної міцності матеріалів за рахунок введення дисперсних часток різної фізико-хімічної природи, модифікування епоксидного зв’язувача синтезованим модифікатором з додаванням нанонаповнювача фулерену С60.

  Показано доцільність використання відходів виробництва у вигляді наповнювачів для поліпшення властивостей епоксидних композитів. На основі проведених досліджень і отриманих результатів створено нові композитні матеріали і покриття на їх основі з прогнозованими властивостями для підвищення експлуатаційних характеристик технологічного устаткування. Розроблено технологічний регламент нанесення покриттів на деталі устаткування, які експлуатують в умовах впливу агресивних корозійно-активних середовищ і гідроабразиву при динамічних навантаженнях.

  Монографія призначена для широкого кола науковців, інженерно-технічних працівників і аспірантів, які займаються формуванням, дослідженням та практичним застосуванням епоксикомпозитних матеріалів, зокрема для відновлення елементів засобів транспорту, а також для студентів відповідних спеціальностей.


63. Електричні машини : навчальний посібник для курсантів/студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт / Є.О. Баганов, С.О. Рожков – Херсон: ХДМА, 2018. – 312 с.

  У навчальному посібнику "Електричні машини" розглядається теорія роботи та основні елементи конструкції електричних машин постійного та змінного струмів, їх застосування, умови паралельної роботи, пуск та регулювання, підходи до розрахунку їх експлуатаційних характеристик з урахуванням специфіки використання на судні, відповідно до компетентнісних вимог до умінь суднового електромеханіка, наведених у ІМО Model course 7.08.

  Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт.


64. Первичные преобразователи в судовых информационно-измерительных системах : учебное пособие / И. В. Худяков, С. А. Рожков. – Херсон : ХГМА, 2018. – 184 с.

  Цель написания учебного пособия «Первичные преобразователи в информационно-измерительных системах» состоит в предоставлении слушателям профессиональных компетенций, теоритических знаний связанных с безопасной эксплуатацией, техническим обслуживанием и мониторингом судовых технических средств в соответствии с правилами А-III\1, А-III\2, А-III\6 Кодекса ПДНВ.

  Данное учебное пособие представляет собой обзор устройства и применения современных первичных преобразователей информационно-измерительных систем, в том числе первичных преобразователей давления, температуры, параметров светового излучения, характеристик газов и жидкостей. Приведены многочисленные примеры конструкций выпускаемых преобразователей, а также схемных решений как основы автоматизации и компьютеризации различных процессов. Продемонстрированы возможности использования преобразователей в промышленности и, в частности, в судостроении.


65. Алгоритми роботи пропульсивного комплексу Kongsberg: Учбовий посібник / І. В. Худяков, В. С. Манжелей, С. О. Рожков. – Херсон: ХДМА, 2019. – 212 с. (укр., англ.)

  Метою написання учбового посібника «Алгоритми роботи пропульсивного комплексу Kongsberg» є надання слухачам професійних компетенцій, теоретичних знань та практичних навичок, що пов’язані з безпечною експлуатацією, технічним обслуговуванням і моніторингом суднових технічних засобів відповідно до правил A-III/1, A-III/2, A-III/6 Кодексу ПДНВ з подальшою демонстрацією компетентності на тренажері Kongsberg.

  Посібник розроблено для підготовки суднових вахтових механіків на рівні експлуатації, суднових старших та других механіків на рівні управління і суднових електромеханіків на рівні експлуатації відповідно до Model Curse 2.07 Engine-room simulation (Edition 2017). Цей модельний IMO-курс доповнює навчання курсантів, студентів та слухачів в конкретних областях корабельної морської техніки і несення вахти. Учбові матеріали посібника задовольняють вимогам ПДНВ для управління ресурсами машинного відділення, керівництва та управління або лідерства та командної роботи. Окремі частини посібника можуть бути включені в програми тренажерної підготовки.


66. Современные технологии автоматизации безопасного управления судами, энергосбережения, защиты морской и окружающей среды : монография / В. Е. Леонов, В. Б. Сыс, В. В. Чернявский, В. В. Сыс / под ред. В. Е. Леонова – Херсон : ХГМА, 2019. – 556 с. : ил.

  В монографии рассматриваются вопросы использования современных технологий автоматизации безопасного управления судами, энергосбережения, защиты морской и окружающей среды, эффективности морских грузоперевозок. Акцентируется внимание на подготовке кадров для морской отрасли, современных технологиях обеспечения безопасности судоходства, а также снижении расхода судового топлива и повышении коэффициента энергетической эффективности судна, базирующееся на результатах собственных научно-исследовательских работ. Рассмотрены вопросы разработки и использования альтернативного судового топлива.

  Монография предназначена для курсантов (студентов), аспирантов, специалистов, преподавателей ВУЗов морского профиля, может быть полезной для научных и практических работников в области безопасного судовождения, природоохранной деятельности, защиты морской, окружающей среды, а также других техногенных систем.


67. Маневрування під вітрилами : навчальний посібник / О. М. Товстокорий – Херсон : ХДМА, 2019. – 160 с.

  Навчальний посібник з дисципліни «Управління судном у різних умовах» пропонується для навчання морських офіцерів на другому етапі згідно з Модельними курсами 7.01 «Підготовка капітанів та старпомів». Його можна використовувати для навчання бакалаврів старших курсів та магістрів морських академій, для самостійної підготовки судноводіїв та підвищення їхньої кваліфікації. Надана спроба висвітлити принципи маневрування суден під вітрилами з урахуванням досвіду минулих поколінь і сучасних досягнень у цій царині. Посібник пропонується для широкого загалу читачів.


68. Системи і засоби транспорту. Проблеми експлуатації і діагностики : монографія / Blatnický Miroslav, Dižo Ján, Gerlici Juraj та ін.; за наук. ред. проф. Грицука Ігоря. – Херсон : ХДМА, 2019. – 442 с. : іл., табл. (укр., рос., англ. мовами)

  У монографії подано формування і практична реалізація функціональних можливостей транспортних засобів. Висвітлено напрямки вирішення проблем їх експлуатації і діагностики. Розглянуто питання створення методологічних основ оптимального технічного використання, технічного обслуговування і ремонту засобів транспорту, вивчення закономірностей зміни їх технічного стану, високоефективного використання з дотриманням вимог охорони навколишнього природного середовища та розробці технічних заходів у напрямку підвищення надійності функціональних і енергетичних транспортних систем. Видання розраховано на науковців транспортної галузі, аспірантів, студентів та магістрантів технічних університетів, а також фахівців транспортного комплексу, які працюють в області конструювання, випробувань та експлуатації засобів транспорту.


69. Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі (Результати науково-педагогічного експерименту в Херсонській державній морській академії 2014–2018 рр.) : монографія / [Л.В. Авраменко, О.В. Акімов, Н.Г. Александрова та ін.]; за наук. ред. В.В.Чернявського, Л.Б. Куликової, В.Ф. Ходаковського – Херсон : ХДМА, 2019. – 544 с.

  У монографії розглядаються результати роботи науково-педагогічного колективу з реалізації науково-практичного експерименту «Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі», що проводився під егідою Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на базі Херсонської державної морської академії у 2014–2018 рр. Також представлено науково-практичні результати впровадження компетентнісного підходу на кафедрах та в структурних підрозділах ХДМА, інноваційні розробки викладачів з організації освітнього процесу та підвищення якості знань курсантів та студентів.

  Всі права захищені. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу авторів чи видавництва.


70. Комп'ютерні системи: пристрої зв'язку з об'єктом: монографія / М. І. Васюхін, А. П. Бень, А. М. Касім. – Херсон: ХДМА, 2019. – 202 с.

  У монографії розглянуто принципи побудови елементів і вузлів електронної апаратури, пристроїв зв'язку з об'єктом комп'ютерних систем різного рівня і призначення, особливості їх моделювання, проєктування та застосування в системах автоматизації різного призначення. Описано функції елементарних ланок автоматики, методи синтезу й аналізу засобів збору й обробки інформації та її оптимізації для прийняття адекватних рішень при управлінні технічними об'єктами. Особливу увагу приділено інтелектуальним датчикам як пристроям зв'язку з об'єктами (процесами) навколишнього світу.

  Для науковців та інженерів, які розробляють комп'ютерні системи й займаються конструюванням виробів електронної техніки, студентів і аспірантів кібернетичних спеціальностей, а також фахівців суміжних сфер і напрямів застосування.


71. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» розробили у відповідності до робочої навчальної програми, ІМО модельним курсом 3.17 (Maritime English) / ст. викл. Огієнко М.Д., ст. викл. Красновська І.П., викл. Савченко О. О., викл. Тимощук Ю. В. – Херсон : ХДМА, 2020. – 92 с.


72. Нарисна геометрія та інженерна графіка з компетентнісним підходом : навчальний посібник / Н. П. Знамеровська. – Херсон : ХДМА, 2020. – 236 с.

  Навчальний посібник націлений на формування у курсантів (студентів) базового комплексу знань з нарисної геометрії та інженерної графіки для засвоєння у майбутньому фахових дисциплін і використання їх у практичній діяльності

  Навчальний посібник спрямований на вивчення основ нарисної геометрії та інженерної графіки, методик побудови зображень; опанування студентами теоретичних і практичних основ застосування знань і вмінь при вивченні фахових дисциплін, що викладаються на старших курсах; формування практичних навичок, при вирішенні графічних завдань, що пов'язані з будовою суднових машин і механізмів. Для прикладів використані ілюстрації деталей суднових машин і механізмів, з якими у майбутньому курсанти (студенти) будуть працювати в процесі виявлення несправностей, ремонту та виготовлення нескладних деталей у майстернях судна.

  Корисним навчальний посібник буде курсантам (студентам) усіх форм навчання, які зацікавлені глибше пізнати нарисну геометрію та інженерну графіку для подальшого вдосконалення своїх професійних знань та вмінь, передбачених ПДМНВ та ІМО – модельними курсами та використання їх у своїй практичній діяльності на судні.


73. Сучасні методи очищення суднових стічних та лляльних вод різного походження для зрошування сільськогосподарських культур: монографія / В. О. Чабан – Херсон : ХДМА, 2020. – 132 с.

  У монографії надані перспективні методи очищення стічних та лляльних вод, які очищаються та знезаражуються на відповідному судні до відповідних контрольних значень та передаються на інші судна для подальшого побутового використання. Водночас на даних суднах поліпшуються санітарні норми та знижуються токсичні речовини, що можуть викликати в подальшому екологічні наслідки при забрудненні ними водного середовища. Тому дані судна в подальшому дають змогу брати на борт судна додатковий вантаж для транспортування в порти призначення.

  У даній роботі надані результати багаторічних досліджень щодо забруднення водних ресурсів різними токсичними речовинами та різноманітні схеми очищення, зокрема, враховувалась кількість різних видів стічних вод, їхні витрати, можливості в економічній доцільності видалення домішок зі стічних вод, вимог до якості очищеної води.

  Також дана монографія буде корисною для науково-педагогічних працівників екологічного спрямування, які будуть надавати знання курсантам та студентам у морських навчальних закладах різного рівня підготовки для попередження забрудненню морського середовища та локалізації наявних забруднень навколишнього середовища.

  Дана публікація слугуватиме педагогічним викладачам сільськогосподарського спрямування у вирішенні питань щодо зниження антропогенного навантаження на навколишнє середовище та збереження довкілля для майбутнього покоління людства.


74. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх морських фахівців в умовах інформаційно-технологічного освітнього середовища : монографія / С. А. Волошинов. – Херсон : ХДМА, 2020. – 284 с.

  У монографії представлено концептуальні засади професійної підготовки майбутніх морських фахівців в умовах інформаційно-технологічного освітнього середовища. Подано характеристику морської галузі та основних напрямів морської освіти в умовах постіндустріального суспільства. Зроблено аналіз проблеми підготовки морських фахівців у закордонних наукових дослідженнях, розглянуто теоретичні аспекти організації інформаційно-технологічного середовища для професійної підготовки майбутніх морських фахівців. Описано практику використання сучасних цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців морської галузі.

  Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами закладів вищої освіти при створенні освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних комплексів, навчальних планів, робочих програм та покращення якості професійної підготовки фахівців морської галузі. Теоретичні положення і методичні матеріали дослідження можуть стати предметом вивчення магістрів, аспірантів, докторантів.


75. Теоретичні основи електротехніки: навчальний посібник / С. С. Голощапов, О. К. Колебанов. – Херсон: ХДМА, 2020. – 152 с.

  У підручнику розглянуто теоретичні основи електоромеханіки, необхідні судновим електромеханікам і електрикам, слухачам курсів підготовки суднових електриків і курсів допідготовки суднових вахтових механіків для отримання сертифікатів 2-х і старших механіків у 152 морських тренажерних центрах.

  Навчальний матеріал з основ електротехніки для суднових електромеханіків подано таким чином, щоб отримані знання могли бути використані для забезпечення найбільш ефективної, економічно вигідної та безпечної експлуатації суднового електрообладнання. Викладений матеріал підібраний відповідно до Кодексу підготовки та дипломування моряків і несення вахти (Розділ А-ІІІ / 6, А-ІІІ / 7) і IMO MODEL COURSE № 7.08 офіцер-електротехнік.


76. Маневрування суден у звичайних умовах : навчальний посібник з дисципліни «Управління. судном» / О. М. Товстокорий, Л. А. Півоваров. – Херсон : ХДМА, 2020. – 556 с.

  Навчальний посібник «Маневрування суден у звичайних умовах» з дисципліни «Управління судном» пропонується для навчання морських офіцерів згідно з ММО модельних курсів 7.01 «Підготовка капітанів та старших помічників». Його можна використовувати для навчання курсантів старших курсів морських академій, для самостійної підготовки судноводіїв та підвищення їхньої кваліфікації. Надана спроба висвітлити різні способи маневрування судна та використання сучасних типів рушіїв у різноманітних звичайних умовах. Посібник пропонується для широкого загалу читачів.


77. Сучасні методи досліджень і обробки експериментальних даних: монографія / В. Є. Лєонов, В. В. Чернявський / за редакцією д.т.н., професора В. Е. Лєонова. – Херсон: ХДМА, 2020. – 520 с.: іл.

  Матеріали дисципліни «Сучасні методи досліджень і обробки експериментальних даних», яку редактор даної монографії, професор Лєонов В. Є. читав для магістрів протягом останніх семи років, використані при написанні монографії. У ній наведені конкретні приклади власних науково-дослідних робіт, готових до практичної реалізації на морському, річковому транспорті та внутрішніх водних шляхах.

  Монографія призначена для курсантів (студентів), магістрів, аспірантів, фахівців, викладачів ЗВО морського профілю, може бути корисною для наукових і практичних працівників у сфері безпечного судноводіння, природоохоронної діяльності, захисту морського навколишнього середовища, а також інших техногенних систем.


78. Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон, 2020. – 408 с.

  У збірнику представлено матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика», яка відбулася 09 – 12 вересня 2020 року і була присвячена актуальним питанням у галузі безпеки на транспорті і виробництві.

  Матеріали збірки розраховані на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців науково-дослідних установ та підприємств.


79. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT – 2020) : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон, 2020. – 296 с.

  У збірнику представлено матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті», яка відбулася у м. Херсоні 27–29 травня 2020 р. і була присвячена актуальним питанням застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій у транспортній галузі.

  Матеріали збірки розраховані на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців науково-дослідних установ та підприємств.


80. Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : матеріали 11-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон, 2020. – 332 с.

  Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 11-а Міжнародна науково-практична конференція, 08–10 вересня 2020 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія.

  У програмі 11-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування» представлені доповіді, які присвячені проблемам експлуатації, виробництва та проектування енергетичних установок та устаткування на транспорті, а також підготовці спеціалістів у сфері транспортної енергетики й устаткування.


81. Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства : матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції, (м. Херсон, 19 листопада 2020 року). – Херсон : Видавництво ХДМА, 2020. – 416 с.

  У збірці представлено матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства», яка відбулася 19 листопада 2020 р. на базі Херсонської державної морської академії. До збірки включено доповіді, присвячені актуальним питанням проблем морського транспорту та безпеки мореплавства.

  Матеріали збірки розраховані на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців науково-дослідних установ та підприємств.


82. Системи підтримки прийняття рішень з управління рухом судна : монографія / А. С. Мальцев, А. П. Бень – Херсон: ХДМА, 2019. – 244 с., іл., табл.

  У монографії розглядаються наукові й практичні проблеми створення систем підтримки прийняття рішень у судноводінні. Наведено математичні моделі управління рухом суден при розходженні та маневруванні. Розглянуто принципи побудови систем підтримки прийняття рішень з управління рухом суден і критерії оцінки рівня небезпеки навігаційних ситуацій. Представлені практичні рекомендації щодо запобігання зіткненню суден при маневруванні у вузькостях і за наявності навігаційних небезпек.

  Для докторантів, аспірантів, магістрів, науковців, викладачів і студентів закладів вищої освіти, які вивчають і досліджують проблеми безпеки мореплавства.


83. Всесвітня історія. Стародавній світ: історичний словник / Л. Б. Куликова. – Херсон: ХДМА, 2020. – 774 с. (англ. мовою)

  Цей словник, спеціально розроблений та підготовлений англійською мовою, є складовою частиною навчального комплексу до курсу «Всесвітня історія», що складається з програми курсу, чотирьох навчальних посібників у вигляді курсів лекцій і словників до основних розділів: «Стародавній світ», «Середні віки», «Новий час», «Сучасний світ (XX–XXI ст.)».

  Метою звернення до історичного словника має стати не тільки прагнення збільшити обсяг знань із всесвітньої історії, а й розширити межі світогляду, розвинути здатність розуміти й аналізувати історичні явища і події.

  Читання словників, постійне звернення до них також підвищує культуру мовлення, професійну загальну культуру людини, сприяє розвитку логічного мислення.

  У даному словнику міститься різноманітний довідковий матеріал з античної історії. Словник охоплює також важливі терміни та поняття, які вимагають спеціального пояснення. Видання розраховане на учнів середніх і вищих навчальних закладів, учителів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться всесвітньою історією з метою самоосвіти.


84. Всесвітня історія. Стародавній світ: курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів: у двох томах / Л. Б. Куликова – Херсон: ХДМА, 2020. – 400 с. (англ. мовою)

  Навчальний посібник знайомить читача з всесвітньою історією та етапами культурного розвитку людства. Представлений зміст історичного матеріалу несе сучасне, наукове та суспільне знання про історичне минуле нашої цивілізації і сучасний світ, всесвітню історію, географію, культуру, мистецтво й велич людського духу в усі часи та націлений на виховання загальнолюдських, культурних цінностей та ідеалів.


  Навчальний посібник включає дванадцять лекцій, кожна з яких складається з двох розділів: власне, лекційний матеріал і спеціальний розділ з тестами, питаннями й різноманітними завданнями для самостійного вивчення, підготовки до семінарських занять, контрольних робіт та іспиту. Така методична система підбору матеріалу дасть змогу викладачеві оцінити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу та може бути використана студентами для самоконтролю.

  Це видання адресоване іноземним та вітчизняним студентам вищих навчальних закладів України, зокрема майбутнім фахівцям морської галузі, а також викладачам, науковцям та всім, хто цікавиться всесвітньою історією.

Олімпіада для вступників 2020

Олімпіада для вступників 2020

далі