Факультет судової енергетики

Спеціальності

Факультет суднової енергетики виробляє підготовку фахівців за такими спеціальностями:

 • Експлуатація суднових енергетичних установок
 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Експлуатація суднових енергетичних установок:

судномеханічний спеціальність є одним з профілюючих напрямів підготовки фахівців морського флоту. Існування і подальший розвиток спеціальності обумовлено постійною нестачею на світовому ринку висококваліфікованих морських інженерів-судномехаників. Необхідність і доцільність подальшої підготовки фахівців за цією спеціальністю зумовлена ??сучасними потребами розвитку не тільки східного регіонів України, а й ряду зарубіжних країн. Існуюча в даний час система морської освіти, яка реалізується морськими навчальними закладами, тісно пов'язана з морським і річковим флотом, що забезпечує його потребу в підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців морського транспорту. Аналіз потреби у фахівцях морського транспорту свідчить, що для забезпечення нормальної роботи флоту необхідно вже зараз збільшити прийом до вищих навчальних закладів морського напрямку в кілька разів. Тільки належний рівень підготовки фахівців, створення системного підходу до удосконалення та ефективності викладання, яке може провести вищий навчальний заклад, може задовольнити потребу морського флоту в якісних дипломованих фахівцях.

Програма вищої освіти за вказаною спеціальністю передбачає два рівня підготовки фахівців. Спеціальність "Експлуатація суднових енергетичних установок" має освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та спеціаліста і дозволяє отримати кваліфікацію бакалавра «експлуатація суднових енергетичних установок» та спеціаліста «експлуатація суднових енергетичних установок» з термінами навчання відповідно 4 роки і 1 рік 6 місяців за денною формою навчання, і 4 роки і 1 рік 8 місяців - за заочною формою навчання.

Програма навчання, яка реалізується, узгоджена з утримання навчання та його ступень:

 • 1 Ступінь - бакалаврська підготовка (8 семестрів + виробнича навчальна практика, а також державний кваліфікаційний іспит);
 • 2 Ступінь - додатковий курс (2 семестри + кваліфікаційна дипломна робота).

Перший рівень пов'язаний з підготовкою протягом 4-х років бакалавра професійного спрямування 1003 «Судноводіння та енергетика суден» за спеціальністю 6.100300 "Експлуатація суднових енергетичних установок". Бакалавр може працювати на суднах спеціалізованого торгового і промислового флоту для обслуговування та забезпечення безперебійної роботи суднових силових установок і енергетичного устаткування. Після отримання цього рівня випускник може займати посади 4-го, 3-го, 2-го і старшого механіка на суднах усіх груп за наявності відповідного плавального цензу. У морській галузі підготовка бакалавра дозволяє йому брати участь у проектуванні та розробці (на рівні окремих компонентів) різноманітного устаткування суднових енергетичних установок, впровадженні новітніх технологій в системі автоматизації СЕУ. Функціональні обов'язки бакалавра суднової енергетики охоплюють широке коло технічної, виробничої та дослідницької діяльності - від технічного обслуговування суднових енергетичних установок, складання техніко-економічних обгрунтувань і технічних завдань простих проектів до участі у наукових та економічних дослідженнях, включаючи маркетинг і менеджмент. Для бакалавра встановлюється кваліфікаційний рівень низового управлінського персоналу в науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутах, на підприємствах, в організаціях та установах морського флоту. Він може займати посади референта, старшого лаборанта, майстра, інженера в підрозділах, пов'язаних з розробкою, виробництвом і експлуатацією СЕУ. Посади, які може займати бакалавр, визначаються "Єдиної державної класифікацією професій всіх категорій працівників на основі міжнародних стандартів". Свої функції бакалавр має виконувати під керівництвом фахівця, а після отримання належного досвіду і практичних навичок - самостійно.

Другий рівень пов'язаний з підготовкою спеціаліста - інженера-механіка за професійним спрямуванням 1003 «Судноводіння та енергетика суден» за спеціальністю 7.100302 «Експлуатація суднових енергетичних установок». Термін навчання - 5,5 років. Програма вищої освіти за вказаною спеціальністю передбачає три рівні підготовки фахівців.

Спеціаліст-судномеханік є безпосереднім організатором виробничого процесу механічного обслуговування СЕУ, забезпечує обслуговування і експлуатацію суднових силових установок на заданих режимах, систем управління і регулювання електроустаткування, допоміжних пристроїв, рульових і палубних механізмів, рефрижераторних установок і технологічного обладнання, суднових систем. Спеціаліст-судномеханік повинен вміти організувати і виконати роботи з оцінки технічного стану, профілактиці та ремонту суднових механізмів. Використання фахівця передбачається в проектних і науково-дослідних організаціях, які розробляють та / або експлуатують суднові енергетичні установки, а також у навчальних закладах морської галузі. Фахівець повинен бути підготовлений до інженерно-дослідної, інженерно-конструкторської, інженерно-організаційної, інженерно-експлуатаційної, інженерно-технологічної діяльності в усіх областях, де повинні бути забезпечені високоефективне створення і використання сучасних суднових енергетичних установок. Спеціаліст може бути використаний на первинних посадах: інженер-дослідник, інженер-механік, молодший науковий співробітник передбачених номенклатурою посад, які можуть займати фахівці з вищою освітою. Випускники з цієї спеціальності можуть працювати провідними фахівцями на суднах морського і річкового флоту, що працюють під прапором України та інших держав світу; науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях; в морських вищих навчальних закладах; на берегових підприємствах морського та річкового флоту - суднобудівних і судноремонтних заводах, базах технічного обслуговування флоту. Знання та навички, отримані в процесі навчання, дозволяють випускникам кафедри не тільки працевлаштовуватися в різних сферах діяльності, але й займати високі керівні пости на виробництві. Високий освітній рівень дозволяє випускникам - фахівцям - брати участь у різних наукових проектах і працевлаштовуватися у фірмах, які пов'язані з науково-виробничою діяльністю. Теоретичні знання курсанти закріплюють під час проходження навчальних та виробничих практик загальною тривалістю не менше восьми місяців, що дозволяє поряд з дипломом фахівця отримати ще й робочий диплом механіка третього розряду, що дає право займати посаду механіка на будь-яких судах. У міру накопичення плавального цензу на морських судах, категорія морського диплома підвищується до першого розряду, що дає право заняття посади головного (старшого) механіка.

Згідно з цим, метою освіти за спеціальністю 6.100300 «Експлуатація суднових енергетичних установок» є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні та наукові завдання в морській галузі та підвищення економічного зростання України в цілому.

Електричні системи і комплекси транспортних засобів:

Необхідність і доцільність підготовки фахівців з електричних систем і комплексам транспортних засобів зумовлена ??сучасними потребами розвитку не тільки морського і річкового флоту України, зокрема його технічного оснащення, але і берегових підприємств морського і річкового флоту - суднобудівних, судноремонтних заводів, баз технічного обслуговування флоту. Зараз автоматизовані і автоматичні системи управління, засоби обчислювальної техніки використовуються повсюдно, але високопрофесійне проектування і створення, обслуговування та експлуатацію сучасних суднових електричних автоматизованих і автоматичних систем управління не в змозі реалізувати навіть той, хто має належну професійну освіту за іншими спеціальностями даного профілю. Засоби і технології створення автоматичних систем управління удосконалюються дуже швидкими темпами, постійно з'являються нові підходи, тому необхідність підготовки фахівців з даної спеціальності стає все більш актуальною.

Програма вищої освіти за вказаною спеціальністю передбачає два рівня підготовки фахівців. Спеціальність "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" має освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та спеціаліста і дозволяє отримати кваліфікацію бакалавра електричних систем і комплексів транспортних засобів і фахівця з електричним систем та комплексів транспортних засобів з термінами навчання відповідно 4 роки і 1 рік 6 місяців на денній формі навчання, і 4 роки і 1 рік 8 місяців - на заочній формі навчання.

Програма навчання, яка реалізується, узгоджена з даними документами по змісту навчання і його ступенями:

 • 1 Ступінь - бакалаврська підготовка (8 семестрів + виробнича навчальна практика, а також державний кваліфікаційний іспит).
 • 2 Ступінь - додатковий курс (2 семестри + кваліфікаційний дипломний проект).

Перший рівень пов'язаний з підготовкою протягом 4-х років бакалавра професійного спрямування 0922 "Електромеханіка" за спеціальністю 6.092200 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів". Бакалавр підготовлений до професійної діяльності в області розробки, виробництва, експлуатації та ремонту суднових електричних машин і апаратів. Бакалавр призначений до роботи в:

 • проектно-конструкторських і науково - дослідних організаціях, що займаються розробкою і створенням суднових електричних машин і апаратів;
 • морських і річкових суднах, суднових експлуатаційних і портових організаціях, що займаються технічною експлуатацією суднових електричних машин і апаратів;
 • підрозділах виробничих підприємств і фірм, що займаються технічною експлуатацією суднових електричних машин і апаратів;
 • підрозділах виробничих і судноремонтних підприємств, що спеціалізуються з ремонту суднових електричних машин і апаратів;
 • сфері комерційної діяльності.

Бакалавр працює на первинних посадах: електромеханік судновий 2-го, 1-го розряду, майстер в цехах, дільницях, підрозділах підприємств, фірм і станцій технічного обслуговування, а також виробничих і ремонтних підприємств, фірм та об'єднань електромеханічного профілю, конструктор в конструкторських бюро та проектних організаціях; дослідник у науково-дослідних інститутах; менеджер в комерційних відділах державних і приватних організацій і фірм.

Свої функції бакалавр має виконувати під керівництвом фахівця, а після отримання належного досвіду і практичних навичок - самостійно.

Другий рівень пов'язаний з підготовкою спеціаліста - інженера-електромеханіка за професійним спрямуванням 0922 "Електромеханіка" за спеціальністю 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів". Термін навчання - 5,5 років.

Використання фахівця передбачається в проектних і науково-дослідних організаціях, які розробляють та / або експлуатують суднові електричні автоматизовані і автоматичні системи управління. Фахівець повинен бути підготовлений до інженерно-дослідної, інженерно-конструкторської, інженерно-організаційної, інженерно-експлуатаційної, інженерно-технологічної діяльності в галузях морського і річкового флоту, де повинні бути забезпечені високоефективне створення і використання сучасних автоматичних систем управління.

Спеціаліст може бути використаний на первинних посадах: інженер-дослідник, інженер-електромеханік, інженер з експлуатації АСУ, молодший науковий співробітник передбачених номенклатурою посад, які можуть займати фахівці з вищою освітою. Згідно з цим, метою освіти за спеціальністю "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні та наукові завдання в галузі морського і річкового флоту, де широко впроваджені і вимагають постійного розвитку суднові автоматизовані і автоматичні системи управління, обчислювальна техніка на морському транспорті, за допомогою яких вирішуються завдання підвищення ефективності та економічного зростання України в цілому.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Освітній ступень "бакалавр"

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднових енергетичних установок")

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики")

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Освітній супень "магістр"

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднових енергетичних установок")

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики")

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Історична довідка

Історична довідка

«7 лютого 1834 в Херсоні за царським Указом грунтується училище торгового мореплавання. Засноване навчальний заклад мав своєю метою готувати штурманів і шкіперів для приватних купецьких морехідних судів, а також будівельників комерційних судів. Вихованці училища утримуються за рахунок казни і за свій рахунок (т. зв. Пансіонером). До того ж до слухання лекцій допускалися т. зв. «Однорічника», зі своїми навчальними посібниками». (За архівними матеріалами).

Не збереглося...

далі

Міжнародний морський кластер

Міжнародний морський кластер

далі

Наші партнери

Наші партнери

далі