Факультет судової енергетики

Спеціальності

Факультет суднової енергетики виробляє підготовку фахівців за такими спеціальностями:

 • Експлуатація суднових енергетичних установок
 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Експлуатація суднових енергетичних установок:

судномеханічний спеціальність є одним з профілюючих напрямів підготовки фахівців морського флоту. Існування і подальший розвиток спеціальності обумовлено постійною нестачею на світовому ринку висококваліфікованих морських інженерів-судномехаників. Необхідність і доцільність подальшої підготовки фахівців за цією спеціальністю зумовлена ??сучасними потребами розвитку не тільки східного регіонів України, а й ряду зарубіжних країн. Існуюча в даний час система морської освіти, яка реалізується морськими навчальними закладами, тісно пов'язана з морським і річковим флотом, що забезпечує його потребу в підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців морського транспорту. Аналіз потреби у фахівцях морського транспорту свідчить, що для забезпечення нормальної роботи флоту необхідно вже зараз збільшити прийом до вищих навчальних закладів морського напрямку в кілька разів. Тільки належний рівень підготовки фахівців, створення системного підходу до удосконалення та ефективності викладання, яке може провести вищий навчальний заклад, може задовольнити потребу морського флоту в якісних дипломованих фахівцях.

Програма вищої освіти за вказаною спеціальністю передбачає два рівня підготовки фахівців. Спеціальність "Експлуатація суднових енергетичних установок" має освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та спеціаліста і дозволяє отримати кваліфікацію бакалавра «експлуатація суднових енергетичних установок» та спеціаліста «експлуатація суднових енергетичних установок» з термінами навчання відповідно 4 роки і 1 рік 6 місяців за денною формою навчання, і 4 роки і 1 рік 8 місяців - за заочною формою навчання.

Програма навчання, яка реалізується, узгоджена з утримання навчання та його ступень:

 • 1 Ступінь - бакалаврська підготовка (8 семестрів + виробнича навчальна практика, а також державний кваліфікаційний іспит);
 • 2 Ступінь - додатковий курс (2 семестри + кваліфікаційна дипломна робота).

Перший рівень пов'язаний з підготовкою протягом 4-х років бакалавра професійного спрямування 1003 «Судноводіння та енергетика суден» за спеціальністю 6.100300 "Експлуатація суднових енергетичних установок". Бакалавр може працювати на суднах спеціалізованого торгового і промислового флоту для обслуговування та забезпечення безперебійної роботи суднових силових установок і енергетичного устаткування. Після отримання цього рівня випускник може займати посади 4-го, 3-го, 2-го і старшого механіка на суднах усіх груп за наявності відповідного плавального цензу. У морській галузі підготовка бакалавра дозволяє йому брати участь у проектуванні та розробці (на рівні окремих компонентів) різноманітного устаткування суднових енергетичних установок, впровадженні новітніх технологій в системі автоматизації СЕУ. Функціональні обов'язки бакалавра суднової енергетики охоплюють широке коло технічної, виробничої та дослідницької діяльності - від технічного обслуговування суднових енергетичних установок, складання техніко-економічних обгрунтувань і технічних завдань простих проектів до участі у наукових та економічних дослідженнях, включаючи маркетинг і менеджмент. Для бакалавра встановлюється кваліфікаційний рівень низового управлінського персоналу в науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутах, на підприємствах, в організаціях та установах морського флоту. Він може займати посади референта, старшого лаборанта, майстра, інженера в підрозділах, пов'язаних з розробкою, виробництвом і експлуатацією СЕУ. Посади, які може займати бакалавр, визначаються "Єдиної державної класифікацією професій всіх категорій працівників на основі міжнародних стандартів". Свої функції бакалавр має виконувати під керівництвом фахівця, а після отримання належного досвіду і практичних навичок - самостійно.

Другий рівень пов'язаний з підготовкою спеціаліста - інженера-механіка за професійним спрямуванням 1003 «Судноводіння та енергетика суден» за спеціальністю 7.100302 «Експлуатація суднових енергетичних установок». Термін навчання - 5,5 років. Програма вищої освіти за вказаною спеціальністю передбачає три рівні підготовки фахівців.

Спеціаліст-судномеханік є безпосереднім організатором виробничого процесу механічного обслуговування СЕУ, забезпечує обслуговування і експлуатацію суднових силових установок на заданих режимах, систем управління і регулювання електроустаткування, допоміжних пристроїв, рульових і палубних механізмів, рефрижераторних установок і технологічного обладнання, суднових систем. Спеціаліст-судномеханік повинен вміти організувати і виконати роботи з оцінки технічного стану, профілактиці та ремонту суднових механізмів. Використання фахівця передбачається в проектних і науково-дослідних організаціях, які розробляють та / або експлуатують суднові енергетичні установки, а також у навчальних закладах морської галузі. Фахівець повинен бути підготовлений до інженерно-дослідної, інженерно-конструкторської, інженерно-організаційної, інженерно-експлуатаційної, інженерно-технологічної діяльності в усіх областях, де повинні бути забезпечені високоефективне створення і використання сучасних суднових енергетичних установок. Спеціаліст може бути використаний на первинних посадах: інженер-дослідник, інженер-механік, молодший науковий співробітник передбачених номенклатурою посад, які можуть займати фахівці з вищою освітою. Випускники з цієї спеціальності можуть працювати провідними фахівцями на суднах морського і річкового флоту, що працюють під прапором України та інших держав світу; науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях; в морських вищих навчальних закладах; на берегових підприємствах морського та річкового флоту - суднобудівних і судноремонтних заводах, базах технічного обслуговування флоту. Знання та навички, отримані в процесі навчання, дозволяють випускникам кафедри не тільки працевлаштовуватися в різних сферах діяльності, але й займати високі керівні пости на виробництві. Високий освітній рівень дозволяє випускникам - фахівцям - брати участь у різних наукових проектах і працевлаштовуватися у фірмах, які пов'язані з науково-виробничою діяльністю. Теоретичні знання курсанти закріплюють під час проходження навчальних та виробничих практик загальною тривалістю не менше восьми місяців, що дозволяє поряд з дипломом фахівця отримати ще й робочий диплом механіка третього розряду, що дає право займати посаду механіка на будь-яких судах. У міру накопичення плавального цензу на морських судах, категорія морського диплома підвищується до першого розряду, що дає право заняття посади головного (старшого) механіка.

Згідно з цим, метою освіти за спеціальністю 6.100300 «Експлуатація суднових енергетичних установок» є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні та наукові завдання в морській галузі та підвищення економічного зростання України в цілому.

Електричні системи і комплекси транспортних засобів:

Необхідність і доцільність підготовки фахівців з електричних систем і комплексам транспортних засобів зумовлена ??сучасними потребами розвитку не тільки морського і річкового флоту України, зокрема його технічного оснащення, але і берегових підприємств морського і річкового флоту - суднобудівних, судноремонтних заводів, баз технічного обслуговування флоту. Зараз автоматизовані і автоматичні системи управління, засоби обчислювальної техніки використовуються повсюдно, але високопрофесійне проектування і створення, обслуговування та експлуатацію сучасних суднових електричних автоматизованих і автоматичних систем управління не в змозі реалізувати навіть той, хто має належну професійну освіту за іншими спеціальностями даного профілю. Засоби і технології створення автоматичних систем управління удосконалюються дуже швидкими темпами, постійно з'являються нові підходи, тому необхідність підготовки фахівців з даної спеціальності стає все більш актуальною.

Програма вищої освіти за вказаною спеціальністю передбачає два рівня підготовки фахівців. Спеціальність "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" має освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та спеціаліста і дозволяє отримати кваліфікацію бакалавра електричних систем і комплексів транспортних засобів і фахівця з електричним систем та комплексів транспортних засобів з термінами навчання відповідно 4 роки і 1 рік 6 місяців на денній формі навчання, і 4 роки і 1 рік 8 місяців - на заочній формі навчання.

Програма навчання, яка реалізується, узгоджена з даними документами по змісту навчання і його ступенями:

 • 1 Ступінь - бакалаврська підготовка (8 семестрів + виробнича навчальна практика, а також державний кваліфікаційний іспит).
 • 2 Ступінь - додатковий курс (2 семестри + кваліфікаційний дипломний проект).

Перший рівень пов'язаний з підготовкою протягом 4-х років бакалавра професійного спрямування 0922 "Електромеханіка" за спеціальністю 6.092200 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів". Бакалавр підготовлений до професійної діяльності в області розробки, виробництва, експлуатації та ремонту суднових електричних машин і апаратів. Бакалавр призначений до роботи в:

 • проектно-конструкторських і науково - дослідних організаціях, що займаються розробкою і створенням суднових електричних машин і апаратів;
 • морських і річкових суднах, суднових експлуатаційних і портових організаціях, що займаються технічною експлуатацією суднових електричних машин і апаратів;
 • підрозділах виробничих підприємств і фірм, що займаються технічною експлуатацією суднових електричних машин і апаратів;
 • підрозділах виробничих і судноремонтних підприємств, що спеціалізуються з ремонту суднових електричних машин і апаратів;
 • сфері комерційної діяльності.

Бакалавр працює на первинних посадах: електромеханік судновий 2-го, 1-го розряду, майстер в цехах, дільницях, підрозділах підприємств, фірм і станцій технічного обслуговування, а також виробничих і ремонтних підприємств, фірм та об'єднань електромеханічного профілю, конструктор в конструкторських бюро та проектних організаціях; дослідник у науково-дослідних інститутах; менеджер в комерційних відділах державних і приватних організацій і фірм.

Свої функції бакалавр має виконувати під керівництвом фахівця, а після отримання належного досвіду і практичних навичок - самостійно.

Другий рівень пов'язаний з підготовкою спеціаліста - інженера-електромеханіка за професійним спрямуванням 0922 "Електромеханіка" за спеціальністю 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів". Термін навчання - 5,5 років.

Використання фахівця передбачається в проектних і науково-дослідних організаціях, які розробляють та / або експлуатують суднові електричні автоматизовані і автоматичні системи управління. Фахівець повинен бути підготовлений до інженерно-дослідної, інженерно-конструкторської, інженерно-організаційної, інженерно-експлуатаційної, інженерно-технологічної діяльності в галузях морського і річкового флоту, де повинні бути забезпечені високоефективне створення і використання сучасних автоматичних систем управління.

Спеціаліст може бути використаний на первинних посадах: інженер-дослідник, інженер-електромеханік, інженер з експлуатації АСУ, молодший науковий співробітник передбачених номенклатурою посад, які можуть займати фахівці з вищою освітою. Згідно з цим, метою освіти за спеціальністю "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні та наукові завдання в галузі морського і річкового флоту, де широко впроваджені і вимагають постійного розвитку суднові автоматизовані і автоматичні системи управління, обчислювальна техніка на морському транспорті, за допомогою яких вирішуються завдання підвищення ефективності та економічного зростання України в цілому.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Освітній ступень "бакалавр"

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднових енергетичних установок")

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики")

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Освітній супень "магістр"

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднових енергетичних установок")

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики")

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Історична довідка

Історична довідка

«7 лютого 1834 в Херсоні за царським Указом грунтується училище торгового мореплавання. Засноване навчальний заклад мав своєю метою готувати штурманів і шкіперів для приватних купецьких морехідних судів, а також будівельників комерційних судів. Вихованці училища утримуються за рахунок казни і за свій рахунок (т. зв. Пансіонером). До того ж до слухання лекцій допускалися т. зв. «Однорічника», зі своїми навчальними посібниками». (За архівними матеріалами).

Не збереглося...

далі

Вибори ректора

Вибори ректора

далі

Життя академії

Життя академії

[id] => 7 [title] => Життя академії [alias] => zhittya-akademiji [title_alias] => [introtext] =>

[state] => 1 [catid] => 10 [created] => 2012-12-12 13:23:53 [created_by] => 42 [created_by_alias] => [modified] => 2017-01-18 13:55:14 [modified_by] => 42 [publish_up] => 2012-12-12 13:23:53 [publish_down] => 0000-00-00 00:00:00 [images] => {"image_intro":"images\/pikt\/pup_pero.png","float_intro":"","image_intro_alt":"","image_intro_caption":"","image_fulltext":"images\/SLIDES\/izdatelstvo.jpg","float_fulltext":"","image_fulltext_alt":"","image_fulltext_caption":""} [urls] => {"urla":null,"urlatext":"","targeta":"","urlb":null,"urlbtext":"","targetb":"","urlc":null,"urlctext":"","targetc":""} [attribs] => {"show_title":"","link_titles":"","show_intro":"","show_category":"","link_category":"","show_parent_category":"","link_parent_category":"","show_author":"","link_author":"","show_create_date":"","show_modify_date":"","show_publish_date":"","show_item_navigation":"","show_icons":"","show_print_icon":"","show_email_icon":"","show_vote":"","show_hits":"","show_noauth":"","urls_position":"","alternative_readmore":"","article_layout":"","show_publishing_options":"","show_article_options":"","show_urls_images_backend":"","show_urls_images_frontend":""} [metadata] => {"robots":"","author":"","rights":"","xreference":""} [metakey] => [metadesc] => [access] => 1 [hits] => 3627 [featured] => 0 [readmore] => 1 [category_title] => На главную [category_route] => main [category_access] => 1 [category_alias] => main [author] => Super User [author_email] => lilylena@mail.ru [contactid] => [parent_title] => ROOT [parent_id] => 1 [parent_route] => [parent_alias] => root [rating] => [rating_count] => [published] => 1 [parents_published] => 1 [alternative_readmore] => [layout] => [params] => JRegistry Object ( [data:protected] => stdClass Object ( [article_layout] => _:default [show_title] => 1 [link_titles] => 0 [show_intro] => 0 [show_category] => 0 [link_category] => 0 [show_parent_category] => 0 [link_parent_category] => 0 [show_author] => 0 [link_author] => 0 [show_create_date] => 0 [show_modify_date] => 0 [show_publish_date] => 0 [show_item_navigation] => 0 [show_vote] => 0 [show_readmore] => 0 [show_readmore_title] => 0 [readmore_limit] => 100 [show_icons] => 0 [show_print_icon] => 0 [show_email_icon] => 0 [show_hits] => 0 [show_noauth] => 0 [urls_position] => 0 [show_publishing_options] => 1 [show_article_options] => 1 [show_urls_images_frontend] => 0 [show_urls_images_backend] => 1 [targeta] => 0 [targetb] => 0 [targetc] => 0 [float_intro] => left [float_fulltext] => left [category_layout] => _:blog [show_category_title] => 0 [show_description] => 0 [show_description_image] => 0 [maxLevel] => 1 [show_empty_categories] => 0 [show_no_articles] => 0 [show_subcat_desc] => 0 [show_cat_num_articles] => 0 [show_base_description] => 0 [maxLevelcat] => -1 [show_empty_categories_cat] => 0 [show_subcat_desc_cat] => 0 [show_cat_num_articles_cat] => 0 [num_leading_articles] => 1 [num_intro_articles] => 4 [num_columns] => 2 [num_links] => 4 [multi_column_order] => 0 [show_subcategory_content] => 0 [show_pagination_limit] => 1 [filter_field] => hide [show_headings] => 1 [list_show_date] => 0 [date_format] => [list_show_hits] => 1 [list_show_author] => 1 [orderby_pri] => order [orderby_sec] => rdate [order_date] => published [show_pagination] => 2 [show_pagination_results] => 1 [show_feed_link] => 1 [feed_summary] => 0 [menu_text] => 1 [show_page_heading] => 0 [secure] => 0 [page_title] => Спеціальності [page_description] => [page_rights] => [robots] => [page_heading] => Спеціальності [access-view] => 1 ) ) [displayDate] => 2012-12-12 13:23:53 [slug] => 7:zhittya-akademiji [catslug] => 10:main [link] => /ua/ob-akademii/izdatelstvo/informatsionnye-byulleteni [linkText] => далі [afterDisplayTitle] => [beforeDisplayContent] => ) -->

далі